Undervisningsopplegg Sikkerhetspolitisk samarbeid - FN, NATO, EU og OSSE

Undervisningsopplegget inneholder kontrollspørsmål og forslag til gruppe/plenumsdiskusjoner basert på bladet Afrika: kriser og håp. Trykk her for å lese flere aktuelle artikler om internasjonale organisasjoner.

Temahefte organisasjoner
Trykk på bildet for å laste ned bladet i PDF-format.

Kontrollspørsmål FN

 1. Hva het organisasjonen som ble grunnlagt i 1919 og som regnes for å være FNs forløper?
 2. Hva er hovedmålet til FN?
 3. Hvor mange land var med å grunnlegge FN? Og hvor mange medlemsland har organisasjonen i dag?
 4. Hva er jobben til FNs generalsekretær, og hvem er generalsekretær i dag?
 5. Hva er rollen til Generalforsamlingen?
 6. Hvilke land har fast plass og vetorett i FNs Sikkerhetsråd?
 7. Hvilke to unntak er det til artikkelen i FN-pakten om at stater ikke har lov til å bruke militærmakt mot andre stater?
 8. Kan du nevne noen av oppgavene til FNs fredsbevarende styrker?
 9.  Hva het FNs første generalsekretær?
 10. Hva er FNs bærekraftsmål?
 11. Hva er R2P?

(se fasit her)

Drøftningsoppgaver/diskusjonsspørsmål FN

 1. Da FN ble opprettet i 1945 var det seiersherrene etter andre verdenskrig som fikk fast plass og vetorett i Sikkerhetsrådet. Dersom FN hadde blitt opprettet i dag, hvilke fem stater tror du ville fått en fast plass i Sikkerhetsrådet?
 2. Prinsippet om statlig suverenitet (dvs. statens kontroll over både egne grenser og ressurser overfor omverdenen og kontroll og innflytelse over hva som skjer i eget samfunnet) stod sterkt da FN ble grunnlagt i 1945. Står dette prinsippet like sterkt i dag?
 3. Ta for deg et av FNs bærekraftsmål (se temahefte s. 15) og diskuter hvordan dette målet påvirker internasjonal fred og sikkerhet.
 4. Norge driver for øyeblikket en valgkamp for å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet i perioden 2021-22. Å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet anses som viktig for et lite land som Norge for å få mer innflytelse i internasjonal politikk. Dersom Norge blir medlem av Sikkerhetsrådet, hva mener du burde være regjeringens tre hovedprioriteringer for denne toårsperioden og hvorfor?
 5. FNs mål er å skape en fredelig verden. FN har eksistert i over 70 år, men det er fortsatt krig og kriser. Drøft i hvor stor grad FN er i stand til å oppfylle målet.
 6. Sikkerhetsrådet er FNs viktigste/mektigste organ, men preges ofte av vetoretten. Drøft styrker og svakheter ved vetoretten.
 7. På hvilke måter har FNs fredsbevarende operasjoner endret seg før og etter Den kalde krigen og hvordan passer dette inn i et endret syn på menneskerettigheter og staters plikter generelt.

Kontrollspørsmål NATO

 1. Hvorfor ble NATO opprettet?
 2. Hva går Artikkel V (5) i Atlanterhavspakten ut på?
 3. Når og hvor ble NATO grunnlagt, og hvor mange land var med å grunnlegge organisasjonen?
 4. Hva er oppgavene til NATO?
 5. Hva er jobben til NATOs generalsekretær, og hvem er generalsekretær i dag?
 6. Hva er Det nordatlantiske råd (NAC)?
 7. Hva er Militærkomiteen, og hva er denne komiteens hovedoppgaver?
 8. Hva er en "out of area" operasjon?
 9. Hvor mange ganger, og under hvilke anledninger, har Artikkel V (5) blitt brukt?
 10. Hvilke tre selvpålagte restriksjoner ble nedfelt i Norges NATO medlemskap da Norge ble medlem i 1949?

(se fasit her)

Drøftningsoppgaver/diskusjonsspørsmål NATO

 1. Diskuter utviklingen i forholdet mellom Russland og NATO siden Den kalde krigens slutt.
 2. Etter at Den kalde krigen tok slutt, ble det diskutert internt i NATO om organisasjonen nå skulle legges ned i og med at alliansens hovedfiende, Sovjetunion, var blitt oppløst. Diskuter hvordan europeisk sikkerhetspolitikk kunne sett ut i dag hvis NATO hadde blitt oppløst på starten av 1990-tallet.
 3. I 1999 startet NATO bombingen av Jugoslavia i forbindelse med Kosovo-krigen for å beskytte sivile i området, tross mangel på mandat fra FNs Sikkerhetsråd. Diskuter om NATO i dette tilfelle brøt med Folkeretten.
 4. Cyber har blitt anerkjent av NATO som et krigsdomene likestilt med land, sjø og luft. Dette betyr i praksis at et cyberangrep kan utløse Artikkel V (5), men det er foreløpig usikkert hva slags type cyberangrep som må til for at Artikkel V vil utløses. Diskuterer hva slags type angrep (hvor stort, hva slags mål e.l.) som kunne tenkes å utløse den kollektive forsvarsinnsatsen til NATO under Artikkel V.

Kontrollspørsmål EU

 1. Hva var Det europeiske kull- og stålfellesskapet?
 2. Hva er de fire friheter?
 3. Hva er Maastricht-traktaten, og hva var bakgrunnen for den?
 4. Hva vil det si at EU er en overnasjonal organisasjon?
 5. Hvilke to institusjoner utgjør EUs lovgivende organ?
 6. Hva vil det si at EU fører en normativ sikkerhets- og forsvarspolitikk?
 7. Hva er EUs naboskapspolitikk?
 8. Hva er EU Battle Groups (innsatsstyrker) og hva er deres hovedoppgaver?
 9. Hva er EØS-avtalen?
 10. Hva menes med uttrykket "EU à la carte"?

(se fasit her)

Drøftningsoppgaver/diskusjonsspørsmål EU

 1. I 2012 ble EU tildelt Nobels fredspris for sitt bidrag med å fremme fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa. Diskuter hvordan EU har bidratt til fred i Europa, og reflekter over om et lignende samarbeid kunne blitt etablert i et annet konfliktfylt område, slik som f.eks. Midtøsten, for å hjelpe å skape fred.
 2. Storbritannia blir ofte omtalt som en "awkward partner" i EU pga. særlig sin skepsis til EUs mål om "en stadig tettere union". Dette har satt en bremse på utvidet samarbeid i EU, særlig det sikkerhetspolitiske samarbeidet, men i 2019 skal Storbritannia etter planen melde seg ut av EU. Hva slags effekt tror du dette vil ha på samarbeid om sikkerhets- og forsvarspolitikk i Europa?
 3. Til tross for at Norge ikke er medlem av EU, samarbeider Norge tett med EU i utenriks- sikkerhets- og forsvarspolitikken. Norge har inngått flere avtaler med EU om samarbeid på disse områdene, men likevel har Norge ingen formell mulighet til å medvirke eller påvirke utformingen av disse politikkområdene. Med dette som bakgrunn, diskuter om Norges utenriks- sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser ville blitt bedre ivaretatt hvis vi var medlem av EU.
 4. Da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, innførte EU strenge økonomiske sanksjoner mot Russland. Til tross for at sanksjonene har rammet Russland hardt, er det ingenting som tyder på at Russland vil endre sin taktikk overfor Ukraina. Sanksjonene koster også mye for EU, og det hersker stor uenighet om man skal videreføre dem eller ikke. Diskuter om EU burde stoppe sanksjonene mot Russland, for å kunne bygge opp igjen gode EU-Russland relasjoner.
 5. EU ønsker å være en sikkerhetspolitisk aktør. Diskuter hvordan EU skiller seg fra NATO og hvordan de to organisasjonene best kan samarbeide om konfliktløsning

Kontrollspørsmål OSSE

 1. Hva var Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE)?
 2. Hva er Helsingfors-erklæringen?
 3. Hva er hovedorganet for beslutninger i OSSE?
 4. Hva er de tre dimensjonene OSSE deler inn sitt økonomiske og sikkerhetspolitiske samarbeid i?
 5. Hva er CFE-avtalen, og hvilken historisk begivenhet markerte den?
 6. Når ble Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) opprettet?
 7. Hva er en OSSE feltoperasjon?
 8. Engasjerer OSSE seg utenfor deltakerlandenes områder?
 9. Hva har vært Norges hovedfokus i OSSE?
 10. På hvilke områder har Norge fått ros og kritikk av OSSE?

(se fasit her)

Drøftningsoppgaver/diskusjonsspørsmål OSSE

 1. Et av OSSEs hovedprinsipper er at statenes sikkerhet er avhengig av borgernes sikkerhet. Diskuter hvordan borgernes sikkerhet påvirker en stats sikkerhet.
 2. I OSSE er det i dag en utfordring at det mangler en felles forståelse for hvilke aspekter av OSSEs arbeid som bør vektlegges. Generelt sett går det et skille mellom landene i vest som fokuserer på den mellommenneskelige dimensjonen, og landene i øst som fokuserer på den politisk-militære dimensjonen. Med dagens sikkerhetspolitiske bilde som bakgrunn, hvilke av disse dimensjonene mener du bør være OSSEs hovedfokus og hvorfor?
 3. OSSEs arbeidsområder har i økende grad blitt tatt inn under arbeidsområdene til andre regionale organisasjoner slik som NATO og EU (se oversikt på s. 39). Diskuter hvorfor/hvorfor ikke vi trenger OSSE i dag.
Print Friendly, PDF & Email