Medlemmer

Folk og Forsvar har 60 medlemsorganisasjoner som regelmessig inviteres til konferanser og studieturer i inn- og utland. Folk og Forsvar er et opplysningsinstitutt og samarbeidsorgan for demokratiske organisasjoner. Folk og Forsvar står åpen for større landsomfattende faglige, økonomiske, kulturelle og humanitære organisasjoner og landsomfattende ungdomsorganisasjoner.

I henhold til vedtektene avgjøres søknad om medlemskap av styret, men avslag kan ankes til årsmøtet. Årsmøtet er Folk og Forsvars øverste myndighet, og består av en representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene. Årsmøtet gir retningslinjer for Folk og Forsvars virksomhet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak som forplikter de enkelte medlemsorganisasjonene.

Hvordan bli medlem

Organisasjoner som ønsker å bli medlem i Folk og Forsvar, kan kontakte oss på post@folkogforsvar.no. Begrunn gjerne hvorfor dere ønsker medlemskap og legg ved organisasjonens vedtekter.

Kontigenter

Årsmøtet vedtar med henvisning til vedtektene for Folk og Forsvar, § 8 Kontingent, fire kategorier for kontingentsatser, og kontingentene er fastsatt slik fra og med 2011:

1. Landsomfattende hovedsammenslutninger betaler kr. 12.500,-
2. Større, frittstående organisasjoner betaler kr. 5.000,-
3. Underavdelinger av de landsomfattende hovedsammenslutningene betaler kr 1.000,-
4. Øvrige organisasjoner betaler kr. 500,-

Styret foretar en skjønnsmessig vurdering av hvilken kategori den enkelte organisasjon hører inn under, og skal ta tilbørlig hensyn til at ingen organisasjon blir utelukket på grunn av svak økonomi.

 

Print Friendly, PDF & Email