Langtidsplan

FOLK OG FORSVARS
Langtidsplan 2017-2021

BAKGRUNN

Folk og Forsvar ble opprettet i 1951, på bakgrunn av forslag fra Forsvarskommisjonen av 1946 og på oppfordring fra et samlet Storting. Tanken var å spre informasjon om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk ut til det norske folk, og spre kunnskap og engasjement rundt disse sakene. Statsminister Einar Gerhardsen innledet på stiftelsesmøtet. Der sa han blant annet «Stortinget og dets politiske partier står bak den nye forening og dens formål». Alle større organisasjoner var invitert til stiftelsesmøtet, og det var særlig viktig at både arbeidsgiverforeningen og arbeidstakerorganisasjonene inntok sentrale verv i den nye organisasjonen Folk og Forsvar.

Organisasjonen er tverrpolitisk, og tar ikke egne standpunkt til de enkelte delene av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

MEDLEMSKAP

En viktig del av samfunnsansvaret er å ha med en bredde av norske medlemsorganisasjoner, slik at Folk og Forsvar har legitimitet i befolkningen. Medlemskapet skal være åpent for landsdekkende organisasjoner med en positiv grunnholdning til det norske forsvar. Pr. 31.12. 2016 teller medlemsmassen 64 organisasjoner. Målet er å skape engasjement og interesse for medlemskap også i nye potensielle medlemsorganisasjoner som har en positiv grunnholdning til det norske forsvaret.

VERDIGRUNNLAG
Erfaringene til Norge i første halvdel av 1900-tallet tilsa at det var viktig å motarbeide totalitære strømninger i samfunnet. Det samme gjelder i dag. Vedtektenes §1 oppsummerer verdigrunnlaget til organisasjonen:

- Folk og Forsvar arbeider for fred, frihet og demokrati.

DAGENS SAMFUNNSOPPDRAG

Folk og Forsvar vil være en sentral, anerkjent og troverdig informasjonsleverandør til det norske samfunn om de ulike sidene ved norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, herunder totalforsvarskonseptet.

MÅLGRUPPER
Befolkningen som helhet er mål for Folk og Forsvars informasjonsvirksomhet, men i 1991 vedtok representantskapet at ungdom skal være en prioritert målgruppe for organisasjonen. Dette gir seg blant annet utslag i omfattende samarbeid med skoleverket. Dagens prioriterte målgrupper blir derfor følgende:

• Skoleverket/ungdom
• Medlemsorganisasjoner
• Fagmiljøer (forsvar/politi/embetsverk)
• Andre organisasjoner og grupper

VIRKSOMHETSIDÉ
Gjennom foredrag, seminarer, rollespill, studieturer og skriftlig informasjonsmateriell skal Folk og Forsvar skape interesse og engasjement rundt forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål, gjennom å bidra til en grunnleggende forståelse av saksfelt, sammenhenger og problemstillinger.

MÅL FOR INFORMASJONSVIRKSOMHETEN

Folk og Forsvar skal dekke hele landet, og i kommende fireårsperiode har organisasjonen som målsetting å gjennomføre ca 200 seminarer, foredrag og temadager og derigjennom nå ca. 12 000 mennesker per år. Dette under forutsetning om at bevilgningene blir værende på dagens nivå, kompensert for pris- og lønnsutvikling.

AKTIVITETER

Folk og Forsvar skal:

 • informere om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk slik den til enhver tid er fastlagt av Stortinget, herunder informasjon om aktuelle konfliktområder og de internasjonale organisasjoners rolle i konfliktløsning og informasjon om samfunnssikkerhet og mulige utfordringer for Norge og norske interesser.
 • fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål blant medlemmene og i samfunnet for øvrig,
 • skape forståelse for behovet for et forsvar, for beredskapsmessig robusthet i samfunnet, og sikkerhet og trygghet for den enkelte, for slik å styrke forsvarsviljen.

Dette gjøres gjennom å:

 • Delta på relevante arenaer og større konferanser i regi av Forsvaret og medlemsorganisasjoner.
 • Gjennomføre rollespillet ”Fred og konflikt” for skoler, organisasjoner og andre interesserte grupper, som en praktisk innføring i sikkerhetspolitikk.
 • Arrangere studieturer med sikkerhetspolitisk program, samt yte praktisk og økonomisk støtte til skoleklasser som drar på studieturer av lignende type.
 • Delta i og videreutvikle det nordiske samarbeidet, samt å være medarrangør på årlige nordiske konferanser.
 • Produsere skriftlig materiell som temahefter, nyhetsbrev, bladet "Folk og Forsvar" og plakater med aktuelle temaer, på både nett og papir.
 • Ha en aktiv Facebook-profil, og være synlig i sosiale medier.
 • Foreta en meningsmåling om det norske folks holdning til NATO, Forsvaret og verneplikt, - og publisere resultatene med størst mulig mediedekning.
 • Samarbeide med medlemsorganisasjoner og andre relevante aktører om øvrig informasjonsaktivitet.

ØKONOMI OG ORGANISASJON
Målet er å sikre organisasjonen en god og stabil økonomi. Hovedinntekten kommer fra statlige tilskudd gjennom Forsvarsdepartementet. Det er derfor viktig å holde bevilgende myndigheter orientert om aktivitetsnivået og å skape en positiv forståelse av Folk og Forsvars arbeid. I 2017 ble organisasjonen tildelt kr 8 337 000,- fra Forsvarsdepartementet. I tillegg kommer medlemskontingent fra de tilsluttede organisasjonene, samt eventuell prosjektstøtte fra andre aktører.

Folk og Forsvar skal ha et godt og utviklende arbeidsmiljø. Det meste av den praktiske informasjonsvirksomheten foretas av Folk og Forsvars ansatte. Det er derfor viktig at staben holder seg løpende orientert om forsvars-, beredskaps- og sikkerhetspolitisk relatert utvikling, både gjennom egenstudier og deltakelse på ulike foredrag, kurs og andre kompetansehevende tiltak.
Organisasjonen vil kontinuerlig søke å tilpasse seg den aktuelle situasjonen med temaer, aktiviteter og prioriteringer, samt løpende vurdere organisasjonsstruktur og –rutiner.

Print Friendly, PDF & Email