Meningsmåling 2018

meningsmålinger 2018

Folk og Forsvar publiserer hvert år en meningsmåling med spørsmål om folks forhold til Forsvaret og til deltakelse i internasjonalt samarbeid i regi av NATO, FN og EU, samt holdninger til norsk forsvarsindustri. Årets måling ble holdt av Opinion i august.

Høy oppslutning om Forsvaret

Ni av ti nordmenn (87 %) er positive til å ha et militært forsvar. Denne andelen har vært stigende de siste årene, selv om vi i år ser en liten tilbakegang på 2 %. Menn er mer positive enn kvinner (henholdsvis 90 og 84 %), og andelen som er positive øker med alderen. Kun 75 % av unge mellom 18-24 år er positive, mens denne andelen har økt til 93 % i gruppen 56-80 år. Alle politiske partier har et klart flertall blant sine velgere som er positive til Forsvaret, høyest er Venstre med 95 % og lavest er Rødt med 74 %. Når spurt om hvorfor Norge bør at et militært forsvar, svarer 63 % av de spurte at vi trenger hjelp til å forsvare oss hvis vi blir angrepet.

Åtte av ti (79 %) ønsker å beholde verneplikten, og her er kvinner mer positive enn menn (henholdsvis 81 og 77 %). Åtte av ti (81 %) mener også at vi burde forsvare oss militært dersom Norge skulle bli angrepet, ett tall som har ligget stabilt de siste årene. og syv av ti (72 %) er også selv villige til å bidra med å utføre de oppgaver de er i stand til.

Inntrykket av Forsvaret er på sitt beste siden 2015, og 44 % mener at kvaliteten er ”svært god” eller ”ganske god”. 43 % av de spurte mener at forsvarsbudsjettet er for lite, en klar bedring fra fjorårets 49 %.

Internasjonalt samarbeid

Tre av fire (76 %) mener at medlemskapet i NATO bidrar til å trygge landet, en svak oppgang fra fjoråret. Oppslutningen er høyere blant menn (83 %) enn kvinner (69 %). Venstres velgere er mest positive til NATO (93 %), mens skepsisen er størst hos Rødt (42 %). Syv av ti (70 %) mener også at Norge bør delta i NATO-operasjoner som har et FN-mandat. Skepsisen er noe større til bidrag til EUs sivile eller militære operasjoner, der 44 % av de spurte er helt eller delvis enige i at Norge bør delta.

Holdning til norsk forsvarsindustri

I 2017 inkluderte vi for første gang spørsmål om norsk forsvarsindustri i denne målingen. 65 % synes det er viktig å ha en nasjonal forsvarsindustri i Norge, en nedgang fra fjorårets 69 %. Andelen som er positive øker med alder, og velgere fra Senterpartiet lå høyest med 82 %. MDG lå lavest med 30 %. Av bedrifter innen forsvarsindustrien hadde flest hørt om Kongsberggruppen, og menn hadde gjennomgående høyere kjennskap enn kvinner.

Meningsmålingen kan lastes ned i sin helhet her og ved eventuell gjengivelse bes det om å referere til Folk og Forsvar.

Print Friendly, PDF & Email