ytringsfrihet

retten til fritt å gi uttrykk for meninger om religion, politikk, moral og andre forhold i skrift og tale. Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være. Dette gjelder også friheten til å motta andres ytringer. Det siste kalles ofte informasjonsfrihet. Tidligere anerkjent som et av grunnvilkårene for fritt statsstyre. I Norge grunnlovsfestet gjennom Grunnlovens § 100. Selv om ytringsfriheten er grunnleggende, er den ikke absolutt. Noen praktisk viktige, lovfestede unntak fra ytringsfriheten er forbudene mot å fremsette trusler, æreskrenkelser, privatlivskrenkelser, vedvarende trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.

Se grunnlov; politikk; stat

Print Friendly, PDF & Email