suverenitet

folkerettslig begrep som hjemler en stats uinnskrenkede rett til selv å forvalte eget territorium uten innblanding fra andre. En stat er ikke bundet av andre avtaler enn de som de selv har akseptert. Medlemskap i for eksempel EU innebærer en viss grad av (frivillig) suverenitetsfraskrivelse.

Se folkerett; ikke-innblandningsprinsippet

Print Friendly, PDF & Email