Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
velferdsstat brukes om et demokrati med omfattende sosiale støtteordninger for å trygge helse, økonomisk sikkerhet og utdanning. Alderspensjon, uføretrygd, dagpenger under arbeidsledighet, gratis sykehus og skoler er eksempler på dette. De skandinaviske landene er spesielt kjent for å være godt utbygde velferdsstater.
Venstre (V) norsk politisk parti etablert i 1884. Den politiske profilen er sentrum-høyreorientert, med fokus på sosialliberalisme: personlig frihet med gode velferdsordninger. Fikk ved stortingsvalget i 2017 4,4 prosent av stemmene og dermed 8 mandater på Stortinget. Partileder: Trine Skei Grande (annonserte 11. mars 2020 at hun trekker seg som leder i Venstre og det …

Venstre Les mer »

Verdens handelsorganisasjon (eng. World Trade Organization, fork. WTO) etablert den 15. april 1994 (i funksjon fra den 1. januar 1995). Særorganisasjon under FN og underlagt ECOSOC, erstattet tidligere GATT (Generalavtalen for tolltariffer). Arbeider for fri verdenshandel gjennom globale og regionale økonomiske avtaler, hovedkvarter i Genève. Ledes av Roberto Azevêdo (fra 2013). Medlemmer: 164 land, inkludert Norge. …

Verdens handelsorganisasjon Les mer »

Verdens helseorganisasjon (eng. World Health Organization, fork. WHO) særorganisasjon tilknyttet FN og underlagt ECOSOC. Etablert den 22. juli 1946 (i funksjon fra den 7. april 1948), hovedkvarter i Genève, Sveits. Ledes av Dr. Tedos Adhanom Ghebreyesus (fra 2017). Dr. Ghebreyesus er første leder av WHO fra Afrika i løpet av organisasjonens nesten 70 år lange …

Verdens helseorganisasjon Les mer »

Verdensbanken (eng. World Bank) etablert i 1944 (under Bretton Woods konferansen). Hovedkontor i Washington. Utlånsvirksomhet til statlige og private låntakere, men tar særlig sikte på å dekke utviklingslandenes langsiktige finansieringsbehov. Bare land som er medlemmer av Det internasjonale valutafond (IMF) kan være medlemmer av Verdensbanken. Ledes av David R. Malpass (fra 2019). Medlemmer: 189 land, …

Verdensbanken Les mer »

verifisere kontrollere riktigheten av noe. Gjøres for eksempel ved militær kontroll av våpen og våpensystemer underlagt rustningskontrollavtaler, eksempelvis CFE-avtalen der OSSE hadde verifikasjonsoppdraget. Se CFE-avtalen; OSSE
verneplikt den plikt et lands statsborgere har til, for en viss periode, å delta i militærtjeneste (hovedsakelig forsvar) i landet sitt.
verneplikten i Norge en av grunnpilarene i forsvarskonseptet og i forsvarspolitikken. Prinsippet om allmenn verneplikt for alle norske statsborgere innebærer at hele samfunnet står bak det nasjonale forsvaret, og at flest mulig tar del i forsvaret av Norge ut i fra rettferdighet og likhet. Dagens vernepliktssystem har hjemmel i Lov om verneplikt og Lov om …

verneplikten i Norge Les mer »

Vernepliktig akademisk befal (VAB) rulleføres av Forsvarets sanitet. Saniteten trenger i hovedsak leger som vernepliktig akademisk befal, men ordningen gjelder også tannleger, prester, psykologer, farmasøyter og veterinærer. se forsvaret
Vernepliktsverket (VPV) lokalisert på Hamar. Skal forvalte vernepliktsstyrken slik at totalforsvarets freds- og krigsorganisasjon bemannes optimalt, herunder innrullere og klassifisere personell, forvalte uøvde mannskaper og kalle inn til førstegangstjeneste. se forsvaret