Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Unipolaritet En tilstand i det internasjonale systemet av stater der det er én stat som dominerer og er mektigere enn de andre statene. Etter oppløsningen av Sovjetunionen ble maktforholdet mellom statene i det internasjonale systemet betegnet som unipolart, der USA var den dominerende staten. Se bipolaritet; multipolaritet
unntakstilstand forfatningsbestemmelse i mange land gir regjeringen rett til å innføre unntakstilstand når landets indre eller ytre sikkerhet er truet som følge av krig, opprør eller andre ekstraordinære forhold. Ved innføring av unntakstilstand gis staten adgang til å treffe vedtak som er i strid med gjeldende lov eller forskrift, som for eksempel å fravike enkelte …

unntakstilstand Les mer »

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) FNs kontor for narkotika og kriminalitet. Skal bistå FNs medlemsland i kampen mot internasjonal kriminalitet og narkotika. Innen kriminalitet ligger fokus særlig på bekjempelse av menneskehandel, korrupsjon og terrorisme. UNODC har kontorer i 21 land, med hovedkontor i Wien, Østerrike. Kontoret rapporterer til FNs narkotikakommisjon og til …

UNODC Les mer »

urbefolkning opprinnelig befolkning i et område som er erobret og kolonisert av andre folkeslag. En urbefolkning har som regel mistet økonomisk og politisk kontroll og utgjør ofte minoriteter. FN har etter hvert tatt opp rettigheter til urbefolkningene i ulike fora og underorganisasjoner. I Norge regnes samer som urbefolkning.
US Navy SEALs spesialstyrke underlagt den amerikanske marinen. Bokstavene i SEAL står for Sea, Air, Land, altså engelsk for «sjø, luft, land». Styrken utfører spesialoppdrag som innebefatter direkte aksjoner, spesiell rekognosering, kontraterror med mer. Soldatenes identitet er hemmeligholdt. Spesialstyrken ble opprettet i 1962, og bygget direkte på tidligere avdelinger som Underwater Demolition Team (UDT).
Utenriks- og forsvarskomiteen komiteens arbeidsområder er saker om utenrikspolitiske forhold, militært forsvar, utviklingshjelp, saker som angår norske interesser på Svalbard eller i andre polarområder, og i alminnelighet saker som gjelder avtaler mellom den norske stat og andre stater eller internasjonale organisasjoner/avtaler. Komiteen har 17 medlemmer med Anniken Huitfeldt (AP) som leder, Michael Tetzchner (H) som …

Utenriks- og forsvarskomiteen Les mer »

Utenriksdepartementet (UD) Det Kongelige Utenriksdepartementet ble opprettet i 1906 og behandler saker vedrørende landets forhold til fremmede makter, internasjonale organisasjoner/avtaler, utenrikshandel, kulturelt samkvem med utlandet og Norges forhold til utviklingsland. Se Direktoratet for utviklingssamarbeid; appendiks XVI – Oversikt over norske departementer
Utopi brukes for å beskrive en lykketilstand eller et perfekt sted. Ofte brukes ordet i forbindelse med samfunnsformer, der et utopisk samfunn er et idealsamfunn, en beskrivelse av et godt samfunn, som et individ eller en gruppe lengter etter, eller forsøker å frembringe. Motsatt finner vi ordet dystopi som skildrer et skrekksamfunn. Se Dystopi
utvidede sikkerhetsbegrep, Det Etter Den kalde krigens slutt har man fristilt sikkerhetspolitikken fra kun å gjelde vern av eget territorium mot militære trusler fra andre stater. Konkret har dette kommet til uttrykk gjennom det utvidede sikkerhetsbegrep, der økonomisk, sosial, politisk og miljømessig utvikling har blitt inkludert. Dette utvidede sikkerhetsbegrepet kommer videre til uttrykk i NATOs …

utvidede sikkerhetsbegrep, Det Les mer »

utvidede utenriks- og forsvarskomité, Den fungerer som et rådgivende organ for regjeringen, og drøfter med regjeringen viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål i forkant av beslutninger. Komiteen har samme administrasjon og ledelse som Utenrikskomiteen, i tillegg til Stortingets president og lederne i partigruppene (dersom disse ikke allerede er medlemmer). Anniken Huitfeldt (AP) som leder, Michael Tetzchner …

utvidede utenriks- og forsvarskomité, Den Les mer »