Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Telemark bataljon base i Rena leir, Østerdalen, består av rundt 450 soldater og befal (hvorav over 250 er grenaderer). Bataljonen består av en bataljonsstab, stridsvognseskadron, 2 mekaniserte infanterikompanier, kavalerieskadron og kampstøtteeskadron. Telemark bataljon er en vervet, profesjonell avdeling i Hæren. Ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1993 og har siden sommeren 2003 vært operative. Telemark …

Telemark bataljon Les mer »

teokrati styre av en guddom gjennom hennes/hans/dets presteskap, eventuelt gjennom religiøse lover. Opprinnelig brukt av Josefus Flavius i det første århundre etter Kristus for å beskrive jødenes styresett. Av filosofen Hegel brukt mer som skjellsord for å betegne irrasjonelle og tilbakestående samfunn. En islamsk stat vil være et teokrati, det samme vil andre samfunn med …

teokrati Les mer »

territorialfarvann består av sjøterritoriet og det indre farvann, totalt 12 nautiske mil fra grunnlinjen. Her har kyststaten full suverenitet, på lik linje med landterritoriet. Det viktigste unntaket er allikevel prinsippet om uskyldig gjennomfart som blant annet er fastslått i FNs Havrettstraktat av 1982. Se havrett; territorium; sjøterritoriet
territorialprinsippet folkerettslig grunnsetning om at enhver stat har enerett til å etablere lover og å håndheve disse ved anvendelse av tvangsmidler. Territorialprinsippet gjelder for alle som oppholder seg på statens territorium, uten hensyn til nasjonalitet. Unntak fra prinsippet følger av internasjonale regler som menneskerettigheter eller reglene om diplomatisk immunitet. Se personalitetsprinsippet; territorium; diplomatisk immunitet
territorium landområde eller statsområde. Betegner særlig et statsrettslig begrep: et område som beherskes fullt ut av staten og hvor staten har enerett (territorialprinsippet) til dette. Omfatter både sjø, land og luft.
terror en overveldende følelse av redsel, frykt, skrekk; brukes også om handlinger som kan utløse slik frykt. Se terrorisme
terrorbalanse begrep brukt om situasjonen under Den kalde krigen, der både USA og Sovjetunionen hadde masseødeleggelsesvåpen nok til å utslette hverandre flere ganger. Dette bidro til å avskrekke partene fra å starte å bruke militærmakt mot hverandre, siden konsekvensene ville bli gjensidig ødeleggende. En forutsetning for denne avskrekkingen var at begge parter til enhver tid …

terrorbalanse Les mer »

terrorisme bruk av illegitim vold eller trussel om å bruke vold mot en eller flere sivile personer (eller eiendom) for politiske, ideologiske eller religiøse grunner. I motsetning til andre kriminelle handlinger som involverer to parter (gjerningsmann og offer), involverer terrorisme tre parter; gjerningsmann, offer og en bredere målgruppe. Terrorisme utføres for å påvirke holdninger og …

terrorisme Les mer »