Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
terrorisme bruk av illegitim vold eller trussel om å bruke vold mot en eller flere sivile personer (eller eiendom) for politiske, ideologiske eller religiøse grunner. I motsetning til andre kriminelle handlinger som involverer to parter (gjerningsmann og offer), involverer terrorisme tre parter; gjerningsmann, offer og en bredere målgruppe. Terrorisme utføres for å påvirke holdninger og …

terrorisme Les mer »

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) er en samarbeidsordning i Forsvaret opprettet for å ivareta interessene til vernepliktige inne til førstegangstjeneste og repetisjonsøvelser. TVO arbeider for å fremme de vernepliktiges trivsel under førstegangstjenesten, samt for et godt og tillitsfullt forhold mellom soldater og befal. TVO er representert på alle nivåer i Forsvaret, fra troppsplan til den øverste …

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret Les mer »

tortur fysiske eller psykiske overgrep som brukes for å tvinge fram tilståelser og/eller opplysninger. Forbudt i henhold til Norges Grunnlov paragraf 93 og Menneskerettighetserklæringen av 1948. Se Amnesty international; FNs torturkonvensjon; Genèvekonvensjonene
total krig begrep som beskriver en konflikt der sivile og militære mål er likestilt, og alle tilgjengelige våpen og strategier blir benyttet. Se strategi; terror
totalforsvarskonseptet forsvaret av Norge har i hele etterkrigstiden bygget på totalforsvarskonseptet. Grunnprinsippet har vært at samfunnets samlede ressurser (sivile og militære) om nødvendig skal kunne mobiliseres for forsvaret av landet og for å håndtere akutte og prekære sikkerhetsutfordringer i krig, eller når krig truer. Under Den kalde krigen omfattet ikke totalforsvarskonseptet de lavere krisenivåene, men …

totalforsvarskonseptet Les mer »

totalitær stat styresett der makthaverne styrer eller utøver påvirkning på omtrent ethvert aspekt av offentlig og/eller privat adferd, altså det totale samfunnsbildet. Som regel nært tilknyttet en politisk eller religiøs ideologi som legitimerer overgrep, der kun et politisk parti eller gruppering er tillatt. I totalitære stater forvitrer ofte tilliten mellom innbyggerne, og bare tankesettet til …

totalitær stat Les mer »

traktat avtale mellom to eller flere stater som gjelder for bestemte forhold. En skiller mellom bilaterale (tosidige) og multilaterale (flersidige) traktater. Traktater er utrykk for hva stater har forpliktet seg til folkerettslig. Staten må signere og ratifisere traktaten før den er juridisk bindende for staten. En traktat forutsetter imidlertid ingen bestemte formkrav, og fastsetter selv …

traktat Les mer »

transnasjonal betegnelse på former for og typer av aktiviteter eller tiltak, som krysser de nasjonalstatlige grenser uten å være knyttet til de nasjonalstatlige myndigheter. Brukes ofte om transnasjonale selskaper som f.eks. European Air Defence Systems.
tredje verden, Den eldre betegnelse på fattige land i Afrika, Asia og Sør-Amerika.
Truman-doktrinen Harry S. Trumans erklæring fra 1947 som sier at USA må støtte alle frie nasjoner som forsøker å motstå undertrykkelse og totalitære systemer. Hensikten var å motvirke kommunistisk innflytelse. Marshallhjelpen og opprettelsen av NATO kom i kjølvannet av Truman-doktrinen. Se Marshallplanen; NATO