Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
taktikk den operative utførelsen av en strategi. I militær sammenheng forbindes taktikk ofte med kunsten å føre troppene på slagmarken. Se strategi
Taktisk båtskvadron (TBS) del av Marinens jegervåpen som bidrar til Sjøforsvarets amfibiske kapasitet, samt Forsvarets evne til å føre strid i kystsonen. TBS ble etablert som egen avdeling i Marinens jegervåpen den 1. januar 2006. Avdelingens geografiske plassering er todelt med et element i henholdsvis Harstad og i Bergen. Taktisk båtskvadron benytter Stridsbåt 90N som …

Taktisk båtskvadron Les mer »

Taliban (betydn. studenter) fundamentalistisk sunni-islamsk politisk bevegelse. Også kjent som Islamic Emirate of Afghanistan (IEA). Organisasjon: Ledes per 2019 av Hibatullah Akhundzada. Organisert i en blanding av teokrati og oligarki. Alle ledere skal være pashtunere. Bruker gammel afghansk tradisjon med en jirga (stammeråd) som tar strategiske avgjørelser. Stiftet: 1994. Lokalisering: Afghanistan og Pakistan. Politisk retning: …

Taliban Les mer »

Telemark bataljon base i Rena leir, Østerdalen, består av rundt 450 soldater og befal (hvorav over 250 er grenaderer). Bataljonen består av en bataljonsstab, stridsvognseskadron, 2 mekaniserte infanterikompanier, kavalerieskadron og kampstøtteeskadron. Telemark bataljon er en vervet, profesjonell avdeling i Hæren. Ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1993 og har siden sommeren 2003 vært operative. Telemark …

Telemark bataljon Les mer »

teokrati styre av en guddom gjennom hennes/hans/dets presteskap, eventuelt gjennom religiøse lover. Opprinnelig brukt av Josefus Flavius i det første århundre etter Kristus for å beskrive jødenes styresett. Av filosofen Hegel brukt mer som skjellsord for å betegne irrasjonelle og tilbakestående samfunn. En islamsk stat vil være et teokrati, det samme vil andre samfunn med …

teokrati Les mer »

territorialfarvann består av sjøterritoriet og det indre farvann, totalt 12 nautiske mil fra grunnlinjen. Her har kyststaten full suverenitet, på lik linje med landterritoriet. Det viktigste unntaket er allikevel prinsippet om uskyldig gjennomfart som blant annet er fastslått i FNs Havrettstraktat av 1982. Se havrett; territorium; sjøterritoriet
territorialprinsippet folkerettslig grunnsetning om at enhver stat har enerett til å etablere lover og å håndheve disse ved anvendelse av tvangsmidler. Territorialprinsippet gjelder for alle som oppholder seg på statens territorium, uten hensyn til nasjonalitet. Unntak fra prinsippet følger av internasjonale regler som menneskerettigheter eller reglene om diplomatisk immunitet. Se personalitetsprinsippet; territorium; diplomatisk immunitet
territorium landområde eller statsområde. Betegner særlig et statsrettslig begrep: et område som beherskes fullt ut av staten og hvor staten har enerett (territorialprinsippet) til dette. Omfatter både sjø, land og luft.
terror en overveldende følelse av redsel, frykt, skrekk; brukes også om handlinger som kan utløse slik frykt. Se terrorisme
terrorbalanse begrep brukt om situasjonen under Den kalde krigen, der både USA og Sovjetunionen hadde masseødeleggelsesvåpen nok til å utslette hverandre flere ganger. Dette bidro til å avskrekke partene fra å starte å bruke militærmakt mot hverandre, siden konsekvensene ville bli gjensidig ødeleggende. En forutsetning for denne avskrekkingen var at begge parter til enhver tid …

terrorbalanse Les mer »