Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
suverenitet folkerettslig begrep som hjemler en stats uinnskrenkede rett til selv å forvalte eget territorium uten innblanding fra andre. En stat er ikke bundet av andre avtaler enn de som de selv har akseptert. Medlemskap i for eksempel EU innebærer en viss grad av (frivillig) suverenitetsfraskrivelse. Se folkerett; ikke-innblandningsprinsippet