Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
stabilitetspakten den første stabilitetspakten for Sentral- og Øst-Europa ble lansert i 1995 etter et forslag fra den daværende franske statsminister Eduard Balladur. Hensikten med denne stabilitetspakten var å legge grunnlaget for gode naboskapsforhold mellom de sentraleuropeiske statene, slik at dette kunne lette disse staters ambisjoner om et senere medlemskap i EU. Pakten forpliktet signaturlandene til …

stabilitetspakten Les mer »

stående styrker betegnelse for en stats mannskaper i aktiv tjeneste, ikke medregnet reservestyrker.
Stalinisme særlig totalitær og brutal form for kommunisme, opprinnelig knyttet til det politiske systemet Josef Stalin praktiserte i Sovjetunionen fra midten av 1920-årene til sin død i 1953. Dette inkluderte blant annet en sterk persondyrkelse, liten ytringsfrihet og fengsling av politiske motstandere i såkalte Gulag (konsentrasjonsleire). Siden Stalins død er begrepet brukt om andre kommunistiske …

stalinisme Les mer »

START I (Strategic Arms Reduction Talks) avtale om strategisk nedrustning. Forhandlingene mellom USA og Sovjetunionen startet i 1982 og ble undertegnet den 31. juli 1991. I 1995 trådte avtalen i kraft. Partene er USA, Russland og Ukraina. Målsettingen var å erstatte tidligere mål om begrensninger til å omfatte reelle reduksjoner av strategiske våpensystemer. Avtalen omfatter …

START I Les mer »

START II (Strategic Arms Reduction Talks) avtale om strategisk nedrustning. Forhandlingene mellom USA og Russland om denne avtalen startet i juni 1992 da president Jeltsin og president Bush ble enige om prinsippene. Avtalen ble undertegnet av partene den 3. januar 1993. Målsettingen for avtalen var å videreføre START I. Hensikten var å oppnå reelle styrkereduksjoner …

START II Les mer »

START III forhandlinger om nedrustning av atomvåpen mellom USA og Russland som fulgte START I og START II. Forhandlingene ble påbegynt i 1997 av daværende lands presidenter, Bill Clinton og Boris Jeltsin, men ble aldri fullført. Fra Russlands side ble dette begrunnet med USAs planer om å bygge et rakettskjold, noe som brøt med ABMT …

START III Les mer »

stat begrepet kan brukes både om det fysiske territorium med dets innbyggere, anerkjent som selvstendig stat av det internasjonale samfunn, og om de sentrale styringsorganer (regjering, Storting, sentralforvaltning og rettsvesen). Se suverenitet; territorium
Statens strålevern etablert i 1993. Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet, har egne avtaler med Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet, og skal bistå andre departementer i spørsmål som angår stråling og atomsikkerhet. De har også forvaltnings- og tilsynsansvar ved all bruk av strålekilder i medisin, …

Statens strålevern Les mer »

statsborger borger av en stat. Det er opp til staten selv å bestemme hvilke krav som stilles for å regnes som statsborger. Statsborgerskap kan vanligvis bygge på ett av tre hovedprinsipper: domisil- (bosteds), territorial- (oppholds) eller avstamningsprinsippet. Å være statsborger i et land innebærer at man har visse rettigheter og plikter som følger av lovgivningen …

statsborger Les mer »

statsborgerrett de samlede rettigheter statens egne borgere har i staten. Forholdet mellom et individ og staten som individet tilhører. Statsborgere har visse rettigheter og plikter. Vanligvis gir statsborgerskap retten til å oppholde seg og å arbeide i landet, fulle politiske rettigheter (stemmerett) og retten til å ha pass. Pliktene er vanligvis lojalitet, betaling av skatt og …

statsborgerrett Les mer »