Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
sjef Forsvarets driftsenheter tidligere kalt generalinspektører. Forsvarsgrenenes, Heimevernets, Cyberforsvarets og spesialstyrkenes øverste ledere. Sjefene er militære embedsmenn som blir utnevnt av Kongen i statsråd. Deres nærmeste overordnede er Forsvarssjefen. Sjefene har et helhetlig ansvar for å produsere og vedlikeholde egen styrkestruktur, herunder ansvaret for sine taktiske kommandoer. Sjef Hæren (fom 2019): generalmajor Eirik J. Kristoffersen …

sjef Forsvarets driftsenheter Les mer »

sjiamuslim (arab. shiat Ali, Alis parti) islamsk retning som ble til på 600-tallet som en følge av striden om profeten Muhammads etterfølger. Sjiamuslimene hevder at Ali og hans slekt var utvalgt av Profeten som leder (imam) for hele fellesskapet. Den viktigste sjia-gruppen er Tolvskolen (ithna ashariyya), statsreligion i Iran fra 1501. Sjiamuslimene utgjør 15–20 prosent …

sjiamuslim Les mer »

Sjøforsvaret er Norges sikkerhetspolitiske verktøy for å ivareta maritime oppgaver i fred, krise og krig, både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Sjøforsvaret består av Marinen (tidligere Kysteskadren) og Kystvakten. Marinen er Sjøforsvarets operative styrke på sjø og land, og har ansvaret for styrkeproduksjon av krigførende enheter i Sjøforsvaret. Kystvakten er statens primære myndighetsutøver på havet …

Sjøforsvaret Les mer »

Sjøforsvarets skoler har ansvar for all utdanningsvirksomhet i Sjøforsvaret og består i dag av rekruttskolen KNM Harald Haarfagre i Stavanger, Befalsskolen for Sjøforsvaret på Madla (skal nedlegges og flyttes til befalsskole på Sessvollmoen i Akershus), Sjøkrigsskolen på Laksevåg ved Bergen og våpenskolesenteret KNM Tordenskjold i Bergen. Se forsvaret; Befalsskole
Sjøheimevernet (SHV) maritim avdeling under Heimevernet. SHV er organisert langs hele kysten med kystmeldeposter og fartøyer. SHV områdene er satt opp med fartøyer som rekvireres til tjeneste. Sjøheimevernets oppdrag er å gjennomføre sjømilitær kontrolltjeneste og suverenitetshevdelse i norsk sjøområde i fred, mobilisering og ved krig. I 2016 ble det vedtatt at Sjøheimevernet skal avvikles innen …

Sjøheimevernet Les mer »

Sjøkrigsskolen utdanner maritime ledere og har hjemmebase i Bergen. Skolen er treårig og utdanner offiserer ved hjelp av en kombinasjon av lederutdanning og fagutdanning. Følgende kapasiteter utdannes: navigatør eller kystjeger ved operativ bransje, maskin/elektrooffiser eller våpentekniker ved teknisk bransje og innen logistikk/ressursforvaltning ved forvaltningsbransjen. Utdanningen består av et år med generelle militære og sivile fag …

Sjøkrigsskolen Les mer »

sjøterritoriet ligger utenfor de indre farvann (grunnlinjene) og går ut til territorialgrensen. En tolvmils grense, fastsatt som følge av FNs havrettskonvensjon av 1982. Er en del av statens territorium, og ressursene tilfaller kyststaten. Må imidlertid tillate uskyldig gjennomfart av andre staters fartøyer. Se FNs havrettskonvensjon; indre farvann; kontinentalsokkel; territorialfarvann; territorium