Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
sivil beredskap i Norge omfatter all sivil planlegging og tiltak som skal sikre vitale samfunnsfunksjonene under en krise- eller krigssituasjon. Under en kombinert sivil og militær beredskap og utrykning (både i forbindelse med fred og krig) trer totalforsvaret inn. Hovedprinsippet for Norges sivile beredskap er at den organisasjonen som har ansvaret for en sektor i …

sivil beredskap i Norge Les mer »

sivil ulydighet brukt om det å sette seg opp mot gjeldende lover og regler med en basis i moralsk overbevisning, og uten å bruke vold. Mahatma Gandhi var en kjent tilhenger av dette.
sivil verneplikt ble avviklet i 2012. Var arbeidsplikt for vernepliktig som er fritatt for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Se verneplikt
sivil-militært samarbeid (SIMIS) består av tre aspekter: Sivil støtte til Forsvaret, Forsvarets støtte til det sivile samfunn, og et ledelseselement på myndighetsnivå. Sivil støtte til Forsvaret omfatter blant annet støtte i situasjoner der beredskapslovgivningen har trådt i kraft. Dette innebærer at Forsvaret i en beredskapssituasjon kan innhente støtte fra det sivile samfunn, noe Forsvaret vil …

sivil-militært samarbeid Les mer »

sivile rettigheter Se borgerrettigheter
Sivilforsvaret statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og redningsetatene ved større ulykker og hendelser. Etaten er tillagt viktige oppgaver med å ivareta befolkningens behov i tilfelle krig. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har den sentrale ledelse av Sivilforsvaret, som dermed er direkte underlagt direktoratet. Tidligere var Sivilforsvarets viktigste oppgave å beskytte sivilbefolkningen mot krigsfarer, men …

Sivilforsvaret Les mer »