Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
sikkerhetsarkitektur i Europa betegnelse på de europeiske statenes militære, politiske, økonomiske og kulturelle tilknytning til andre stater og deres allianser gjennom internasjonale organisasjoner/avtaler.
sikkerhetsfellesskap uttrykket stammer fra 1950-tallet, og henviser til den amerikanske forsker Karl Deutsch sine arbeider om forholdet mellom USA og Vest-Europa. I følge Deutsch er et sikkerhetsfellesskap karakterisert ved stabile forventninger om fredelig konfliktløsning statene i mellom. I følge Deutsch kan et sikkerhetsfellesskap anta to former, enten gjennom at statene har inngått i en større …

sikkerhetsfellesskap Les mer »

sikkerhetspolitikk Kan defineres som summen av virkemidler som tas i bruk for å bevare/styrke sikkerheten. De tiltak en stats regjering iverksetter for å beskytte landets territorium, konstitusjonelle system, regjeringens handlefrihet og befolkningens trygghet og velferd mot et bredt spekter av farer, herunder militære angrep, terrorvirksomhet, økonomisk og sosial tilbakegang, og miljø- og klimakriser. I sikkerhetspolitikken …

sikkerhetspolitikk Les mer »

sikkerhetspolitiske mål for Norge Forebygge krig og fremveksten av ulike trusler mot norsk og kollektiv sikkerhet. Bidra til fred, stabilitet og videre utvikling av den internasjonale rettsorden. Ivareta norsk suverenitet, norske rettigheter, samt interesser og beskytte norsk handlefrihet overfor politisk, militært og annet press. Sammen med allierte forsvare Norge og NATO mot anslag og angrep. …

sikkerhetspolitiske mål for Norge Les mer »

sikkerhetspolitiske strategier sikkerhetspolitikken hvert land fører er avhengig av mange faktorer som geografisk beliggenhet, størrelse, politisk styresett, forhold til andre stater og lignende. En stat kan bruke flere ulike virkemidler i sin sikkerhetspolitikk. Det er i hovedsak fem former for sikkerhetspolitikk. Dette er isolasjon, nøytralitet, alliansefrihet, medlemskap i en allianse og kollektive sikkerhetspolitiske ordninger. Isolasjon …

sikkerhetspolitiske strategier Les mer »