Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Secret Intelligence Service (SIS) britisk etterretningsorganisasjon. Se MI6
Secret Service (US Secret Service) amerikansk føderal politiorganisasjon som er mest kjent for å ivareta sikkerheten til presidenten, visepresidenten, deres familier og kandidater til disse vervene (både i USA og i utlandet), samt sikkerheten til gjestende statsoverhoder. Har også hovedansvaret for å bekjempe forfalskning av amerikanske penger og statsobligasjoner, og etterforske et vidt spekter av …

Secret Service Les mer »

Security Service britisk etterretningsorganisasjon. Se MI5
sedvane uskrevne regler. Folkerettslig sett er det å anse som fast praksis over tid, med en viss utbredelse, og at praksisen er anerkjent som gjeldende rett. Eksempelvis kan man anse FNs menneskerettighetserklæring som sedvanerett, da det ikke er en bindende traktat, men det antas likevel at den har allmenn utbredelse. Se konvensjon; traktat
sektormine er en rettet sprengladning som vanligvis utløses på kommando. Den har virkning innenfor en sektor på omtrent 60° foran våpenet, hvor en eksplosjon kaster ut små stålkuler. Våpenet brukes nesten utelukkende mot personell.
sektorprinsipp omstridt folkerettslig lære som går ut på at en stat som grenser til polarområdene kan kreve herredømme over alt land innenfor sektoren mellom polpunktet og vedkommende lands grense. Se havrett
sekularisering betegnelsen på verdsliggjøringen av et samfunn, det at religionen får mindre samfunnsmessig betydning. Se sekulær stat
sekulær stat (sekulær av latin verdslig) skille mellom stat og religion. I en sekulær stat er det liten eller ingen sammenheng mellom styresmakter og statens lover på den ene siden, og religiøse påbud og regler på den andre siden.
selvforsvar retten til å forsvare seg selv individuelt eller som gruppe ved væpnet angrep, hjemlet i FN paktens artikkel 51. Dette kommer også klart til utrykk i Atlanterhavspaktens artikkel 5 om kollektivt selvforsvar. Krigens lover gir imidlertid ingen ekstra rettigheter til den som måtte drive selvforsvar i forhold til aggressor. Selvforsvar skal også være proporsjonalt …

selvforsvar Les mer »

sensur (stats)kontroll med aviser, bøker, filmer, internett og lignende for å begrense eller styre informasjonsflyten. Se propaganda