Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
salafisme fundamentalistisk religiøs retning innen islam som legger vekt på en bokstavelig tolkning av Koranen og Hadith. Mener verden må renskes for det de anser som ikke-islamske elementer. Se islam
SALT I (Strategic Arms Limitation Talks) avtale om begrensninger på langtrekkende atomvåpen. Partene i avtalen var USA og Sovjetunionen. SALT-avtalen ble ferdigforhandlet den 26. mai 1972, og undertegnet av president Nixon og statsleder Bresjnev i Moskva. Målet med avtalen var å oppnå et styrketak (øvre grense) for strategiske kjernefysiske våpen. Avtalen innebar en «frysing» av …

SALT I Les mer »

SALT II (Strategic Arms Limitation Talks) avtale om begrensninger på langtrekkende atomvåpen (rekkevidde over 600 km). Partene i avtalen var USA og Sovjetunionen. Forhandlingene mellom USA og Sovjetunionen om en ny SALT- avtale begynte i 1974, og ble undertegnet av partene i 1979. USA ratifiserte imidlertid aldri avtalen. Avtalen innebar et styrketak for strategiske kjernefysiske våpen …

SALT II Les mer »

Sambandsbataljonen har base i Heggelia leir, Bardufoss. Støtteavdeling i Brigade Nord. Avdelingen utdanner befal og soldater til oppgaver innenfor sambands- og datasystemer. Avdelingen sørger for sambandsdekning, og har en sentral rolle i alle internasjonale operasjoner, og i ledelsen av feltavdelingene i Norge.
samfunnspakt politisk-filosofisk begrep som oppsto på 1600-tallet. Går ut på en tenkt avtale mellom individene i naturtilstanden, en tilstand uten lov og rett, om å etablere et samfunn. Samfunnspakten kan sees på som en avtale som menneskene i naturtilstanden inngår frivillig fordi alternativet, i form av anarki og lovløshet, er verre. De blir enige om …

samfunnspakt Les mer »

Samveldet av nasjoner (eng. Commonwealth of Nations, tidl. Det britiske samveldet) er en mellomstatlig organisasjon bestående av Storbritannia og tidligere britiske kolonier. Dronning Elizabeth II er det symbolske overhodet for organisasjonen og formelt statsoverhode i sytten av medlemslandene. Organisasjonen har ingen formelle statutter, men bygger på en del felleserklæringer, hvorav den viktigste er Harare-erklæringen som …

Samveldet av nasjoner Les mer »

Samveldet av uavhengige stater (fork. SUS, eng. Commonwealth of Independent States, fork. CIS) stiftet under et møte i Minsk mellom Russland, Hviterussland og Ukraina den 8. desember 1991 (Minsk-avtalen) som følge av Sovjetunionens kollaps. Ble formelt etablert den 21. desember 1991 i Alma Ata, der elleve tidligere sovjetrepublikker undertegnet avtalen. Georgia ble først medlem i 1994. …

Samveldet av uavhengige stater Les mer »

Sanitetsbataljonen har base på Setermoen, Indre Troms. Kampstøtteavdeling i Brigade Nord. Bataljonens oppdrag er å behandle syke og sårede så snart som mulig etter at skade eller sykdom har oppstått, for å redusere omfanget av skadene og forhindre ettervirkninger.
sanksjoner folkerettslig tiltak som er truffet av en eller flere stater mot en annen stat. Tvangsmiddel for å tvinge vedkommende stat til å overholde sine folkerettslige forpliktelser, eller endre politikk og praksis. Tiltakene kan være unilaterale eller multilaterale. Deles videre inn i diplomatiske sanksjoner og, økonomiske sanksjoner. Dersom slike sanksjoner ikke virker kan FNs Sikkerhetsråd …

sanksjoner Les mer »

sårbare stater stater som fungerer dårlig. Kjennetegnes av følgende forhold: tap av kontroll over eget territorium, inklusive evnen til å håndheve statens maktmonopol, tap av legitim autoritet til å fatte kollektive beslutninger, manglende evne til å levere offentlige tjenester og manglende evne til å delta som et fullverdig medlem av det internasjonale samfunn. Man frykter at …

sårbare stater Les mer »