Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
refselse strafflignende reaksjon uten rettslig karakter, og uten rettergang og dom. I Forsvaret gis det refselse i form av bøter og vaktarrest opp til 20 dager. Korporlig og kollektiv avstraffelse i refselsessammenheng er forbudt.
regime betegnelse på enten en ordnet styreform/politisk system, eller en bestemt regjerende maktgruppe i et (oftest ikke-demokratisk) land.
regiment (fra latin regimentum; styre) en stor militær organisasjon. Begrepet brukes i dag i to forskjellige betydninger, som operativ avdeling og som administrativ avdeling. I Norge var regimenter tidligere operative avdelinger som hadde ansvar for forsvaret av et geografisk område i Norge. Siste norske regiment ble nedlagt den 31. desember 2002. Administrative regimenter består av …

regiment Les mer »

Regimet for kontroll av missilteknologi (Missile Technology Control Regime, fork. MTCR) etablert den 16. april 1987. Skal sørge for ikke-spredning av missilteknologi som kan være leveringsmidler for alle typer masseødeleggelsesvåpen gjennom eksportkontroll av teknologi og utstyr. Medlemmer (35): Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Bulgaria, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, India, Irland, Island, Italia, Japan, Luxembourg, Nederland, …

Regimet for kontroll av missilteknologi Les mer »

regionalisme oppfatning eller ideologi som vektlegger regionenes politiske, administrative og økonomiske betydning. Innenfor EU er det en økende regionalisme i flere land. Fremhevelse av de lokale forhold i motsetning til statshelheten. Se ideologi
regjeringsadvokat embetsmann som er regjeringens fast engasjerte juridiske rådgiver. Fører regjeringens (statens) prosesser, også for internasjonale domstoler. I det alminnelige en praktiserende advokat med møterett for Høyesterett. Er administrativt underlagt Statsministerens kontor. Embetets øverste leder er regjeringsadvokaten, Fredrik Sejersted (per 2020), som ifølge instruks for Regjeringsadvokaten er utnevnt av Kongen.
rekognoseringssatellitt satellitt som er utstyrt med optiske eller elektroniske kameraer, ulike radarer, avlyttingsutstyr m.m. Er i stand til å overvåke installasjoner, troppeforflytninger og lignende med stor nøyaktighet. Kalles også etterretningssatellitter eller ELINT-satellitter (electronic intelligence).
Rena Leir i Åmot kommune, Hedmark, er Norges nyeste militærleir. Del av Østerdal Garnison. Leiren rommer de fleste av Hærens materielltunge avdelinger, samt Hærens befalsskole, de tekniske treningssentrene til Hæren, Telemark bataljon og Hærens jegerkommando. Se Hæren
repatriere tilbakesendelse eller tilbakevending av flyktninger, deporterte eller krigsfanger. Kan også bety gjenerverv av tapt statsborgerrett. Se deportasjon; flyktning
repetisjonsøvelse militærtjeneste etter avsluttet førstegangstjeneste for å holde ved like ferdigheter og kunnskaper. Aktiviteten har blitt betydelig redusert siden 1990-tallet.