Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Rådet for de baltiske sjøstater (eng. Council of the Baltic Sea States, fork. CBSS) etablert den 6. mars 1992. Utenriks- og sikkerhetspolitisk debattforum for miljøspørsmål, økonomisk utvikling, energisaker, utdanning, kultur, sivil sikkerhet og grenseoverskridende kriminalitet. Medlemmer er de elleve landene i området rundt Østersjøen: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Russland og Sverige, …

Rådet for de baltiske sjøstater Les mer »

radikalisme betegnelse på en tilnærmingsmåte som krever grunnleggende og raske endringer av etablerte forhold. Ofte brukt betegnelse på politiske miljøer knyttet til venstresiden da disse tenderer mot å være revolusjonære, men kan også bli brukt om ekstreme høyreorienterte og religiøse miljøer som, i motsetning til revolusjonære miljøer, ofte er reaksjonære. Se ekstremisme; reaksjonær; revolusjon
radiologiske våpen er klassifisert som masseødeleggelsesvåpen. Et radiologisk våpen karakteriseres ved at det sprer radioaktivt materiale ved bruk av konvensjonelt sprengstoff. Det radioaktive materialet kan være produsert for andre formål enn å bli brukt som våpen. Dette gjør at radiologiske våpen anses som spesielt attraktive for terrorister. Se CBRN; Masseødelegelsesvåpen
Rakettforsvarssystemer forsvar mot fiendtlige ballistiske rakettvåpen; både taktiske og strategiske. Består av bakkebaserte raketter, både mobile og stasjonære. Se ABM-avtalen; ballistisk missil; BMD
rakettvåpen Se missiler
rasisme menneskesyn, politikk eller sett av holdninger, som bygger på den oppfatning at mennesker tilhører ulike raser med ulike egenskaper, og at visse menneskeraser er overlegne andre raser. Se ekstremisme; høyreekstremisme i Europa; nazisme
ratifisere endelig formell stadfestelse av traktater og avtaler. Betegnelse på et statsoverhodes, eller en regjerings, endelige godkjennelse av en traktat inngått av sendemenn eller delegasjoner på landets vegne. Se konvensjon; traktat
reaksjonær betegnelse på holdninger og synspunkter som favoriserer en tidligere politisk modell av samfunnet. Betegnelsen blir ofte brukt om religiøse og høyreekstreme miljøer. Se ekstremisme; radikalisme; revolusjon
redeployere trekke en styrke ut av et operasjonsområde og sette dem inn i et annet område. Se deployere
referendum statsrettslig betegnelse for folkeavstemning om et vedtak fattet av kompetent statsmyndighet. Referendum kan være påbudt (obligatorisk) eller avhengig av særskilt beslutning (fakultativ). Referendum kan videre være avgjørende (desisiv) eller rådgivende (konsultativ). Plebisitt er betegnelse på en folkeavstemning der befolkningen bare skal godkjenne et vedtak som allerede er fattet av en overordnet myndighet. I Norge …

referendum Les mer »