Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
polarisering betegnelse på en prosess hvor avstanden mellom aktørene øker, eller hvor forholdet mellom aktører som allerede står langt fra hverandre, forverres ytterligere. Ofte brukt i forbindelse med økt avstand mellom de viktigste/største politiske partiene i et politisk system. For eksempel har det forekommet en politisk polarisering i amerikansk politikk det siste tiåret.
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en særskilt politiorganisasjon direkte underlagt Justisdepartementet. I påtalespørsmål er PST underlagt Riksadvokaten og statsadvokatembetene. PST har som oppgave å forebygge og etterforske lovbrudd knyttet til terrorvirksomhet, ulovlig etterretningsvirksomhet, spredning av masseødeleggelsesvåpen og av utstyr, materiale og teknologi for produksjon og bruk av slike våpen, samt voldelig ekstremisme. Tjenesten har også et ansvar …

Politiets sikkerhetstjeneste Les mer »

politikk (fra gresk politike) statskunst. Den virksomhet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen. Særlig brukt om samspillet mellom staten og det øvrige samfunn, men også for samspillet mellom stater (internasjonal politikk).
politistat stat hvor politiet kan arrestere, ransake og forhøre borgere uten bestemt lovhjemmel, og myndighetene kan fengsle borgere uten rettergang, motsatt av rettstat. Se rettsstat
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) paramilitær organisasjon og parti. Også kjent som al-Jabhah al-Sha’biyyah li-Tahrir Filastin. Organisasjon: Ledes per 2020 av Ahmad Sa’adat. Organisert som et politisk parti med en paramilitær avdeling. Har tre representanter i den lovgivende forsamlingen i Palestina. Regnet som en terrororganisasjon av blant annet USA og EU. Stiftet: …

Popular Front for the Liberation of Palestine Les mer »

Populisme Er en betegnelse på en ideologi, kommunikasjonsform eller mobiliseringsstrategi som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Populisme kan knyttes til partier på både høyre- og venstre siden i tillegg til sentrums- og bondepartier. Det kan også kobles sammen med eksisterende ideologier slik som nasjonalisme og sosialisme. Se PEGIDA 
Potsdamkonferansen siste offisielle møtet mellom USA, Storbritannia og Sovjetunionen i etterspillet av Den andre verdenskrig. Under konferansen ble en rekke avgjørelser tatt angående deling og administrasjon av Tyskland i etterkant av Den andre verdenskrig. Dette innebar blant annet økonomiske, strukturelle og sosiale forhold. Se andre verdenskrig, Den