Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) paramilitær organisasjon og parti. Også kjent som al-Jabhah al-Sha’biyyah li-Tahrir Filastin. Organisasjon: Ledes per 2020 av Ahmad Sa’adat. Organisert som et politisk parti med en paramilitær avdeling. Har tre representanter i den lovgivende forsamlingen i Palestina. Regnet som en terrororganisasjon av blant annet USA og EU. Stiftet: …

Popular Front for the Liberation of Palestine Les mer »

Populisme Er en betegnelse på en ideologi, kommunikasjonsform eller mobiliseringsstrategi som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Populisme kan knyttes til partier på både høyre- og venstre siden i tillegg til sentrums- og bondepartier. Det kan også kobles sammen med eksisterende ideologier slik som nasjonalisme og sosialisme. Se PEGIDA 
Potsdamkonferansen siste offisielle møtet mellom USA, Storbritannia og Sovjetunionen i etterspillet av Den andre verdenskrig. Under konferansen ble en rekke avgjørelser tatt angående deling og administrasjon av Tyskland i etterkant av Den andre verdenskrig. Dette innebar blant annet økonomiske, strukturelle og sosiale forhold. Se andre verdenskrig, Den
prekær begrep som gjerne brukes om en situasjon eller hendelse for å formidle at det dreier seg om noe kritisk, tilspisset, akutt eller alvorlig, ofte i forbindelse med konflikter eller humanitære kriser.
propaganda bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. Det var ikke før etter Den andre verdenskrig at ordet fikk den negative klangen vi kjenner i dag. Dette hadde sammenheng med bruken av propaganda i Nazi-Tyskland, under ledelse av propagandaminister Joseph Goebbels. Se Psykologisk …

propaganda Les mer »

protektorat område under beskyttelsesherredømme av en annen stat, og som oftest mister handlefrihet i internasjonale forhold. Kontrollgraden varierer imidlertid. Eksempelvis Bhutans stilling som protektorat under India (hvor man beskyttet dets sikkerhet), og det tyske protektoratet som ble etablert i Tsjekkoslovakia i 1939 (som egentlig var en anneksjon). I eldre tid brukte man protektorat for å …

protektorat Les mer »

Provincial Reconstruction Team (PRT) var små enheter bestående av militære ISAF-styrker og sivile aktører (FN, lokale eller internasjonale hjelpeorganisasjoner) i Afghanistan. PRT jobbet med å kartlegge samfunnene i provinsene, vise tilstedeværelse og informere lokalbefolkningen om valg og andre viktige hendelser. PRTs hovedfunksjon var likevel å understøtte det valgte sentralstyret i Kabul, den afghanske nasjonale arme …

Provincial Reconstruction Team Les mer »

Proxy war Se stedfortrederkrig
psykologisk krigføring bruk av propaganda og andre psykologiske virkemidler i krigføring. Dels for å svekke fiendens moral, dels for å styrke den psykiske motstandskraften i hjemlandet. Se propaganda; PSYOPS
PSYOPS psykologiske operasjoner; planlagte operasjoner for å overbringe utvalgt informasjon til et publikum for å påvirke deres følelser, motiver, objektive tankeevne og for tilslutt å påvirke avgjørelsene til myndighetspersoner, organisasjoner, grupper og individer. Kan bli brukt på strategisk, operasjonelt eller taktisk nivå. Se propaganda; psykologisk krigføring