Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Nobelinstitutt, Det norske opprettet den 1. februar 1904 for å virke for fredssaken og mellomfolkelig forståelse. Utreder kandidater til Nobels fredspris, som utdeles av Den norske Nobelkomité. Webadresse: www.nobelpeaceprize.org Se Nobelkomité, Den norske; Nobels fredspris; appendiks XV – Oversikt over mottakere av Nobels Fredspris
Nobelkomité, Den norske ofte bare kalt Nobelkomiteen, er en komité på fem personer oppnevnt til å dele ut Nobels fredspris. I henhold til Alfred Nobels testamente velger det norske Stortinget medlemmene av komiteen. Ledes per 2020 av Berit Reiss-Andersen. Se Nobelinstitutt, Det norske; Nobels fredspris; appendiks XV – Oversikt over mottakere av Nobels Fredspris
Nobels fredspris en av fem Nobelpriser som deles ut på årsdagen for Alfred Nobels død den 10. desember. Prisen deles ut av Den norske Nobelkomité i Oslo etter retningslinjer fastsatt i Alfred Nobels testamente. Prisen er på 10 millioner svenske kroner. Se Nobelinstituttet, Det norske; appendiks XV – Oversikt over mottakere av Nobels Fredspris
NORAD Se Direktoratet for utviklingssamarbeid
nordatlantiske råd, Det (eng. North Atlantic Council, fork. NAC) er NATOs høyeste politiske organ. Til daglig sitter ambassadører fra alle NATOs medlemsland i rådet, men det innkalles også til møter på høyere nivåer (kalt toppmøter el. ministermøter) der enten statsoverhoder, utenriksministere eller forsvarsministere fra medlemslandene deltar. Rådets myndighet og beslutningskraft er uforandret, uavhengig av hvilket …

nordatlantiske råd, Det Les mer »

NORDCAPS (Nordic Co-ordinated Arrangements for Military Peace Support), nordisk militært samarbeid. Hensikten med NORDCAPS var å styrke samarbeidet innen Den nordiske samarbeidsgruppen om militære FN-spørsmål (NORDSAMFN), og å utvide det til å dekke operasjoner med mandat fra FN, men også operasjoner ledet av andre som for eksempel NATO. Samarbeidet fokuserte på konseptutvikling og flernasjonal trening. …

NORDCAPS Les mer »

NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, for å finne felles prosjekter og samarbeidsmuligheter innen forsvarssektoren. Etablert i 2009, og bygger på det tidligere samarbeidet i NORDCAPS, NORDAC og NORDSUP. Formålet for samarbeidet er å styrke de deltakende lands nasjonalforsvar og tilrettelegge for effektive fellesløsninger. Se NORDCAPS
nordisk balanse maktbalansedynamikk som gjorde seg gjeldende i Norden under Den kalde krigen. Dynamikken i denne balansen var at dersom USA av ulike årsaker økte sitt sikkerhetspolitiske engasjement hos de nordiske NATO-medlemmene (Danmark, Island og Norge), ville dette kunne føre til et økt sovjetisk press på de alliansefrie nordiske land (Finland og Sverige). Finland hadde …

nordisk balanse Les mer »

Nordisk råd organisasjon opprettet den 16. mars 1952 (i funksjon fra den 12. mars 1953) for samarbeid mellom de fem nordiske lands nasjonalforsamlinger og regjeringer i spørsmål som angår samvirket mellom landene eller enkelte av dem. Rådet trer sammen en gang hvert år, i hovedstedene etter tur. Organisasjonen kan bare komme med anbefalinger, men er blitt et …

Nordisk råd Les mer »

nordiske motstandsbevegelsen, Den (NMB) nynazistisk organisasjon. Også kjent som Nordfront og Nordiska Motståndsrörelsen. Organisasjon: Ledes per 2019 av Simon Lindberg. Hierarkisk struktur med Ledningsrådet som styrende organ i Riksorganisationen under lederen. Under dette igjen er organisasjonen delt opp i geografiske soner, kalt «reder», hvor medlemmene igjen er delt opp i kampgrupper. Stiftet: 1997. Lokalisering: Sverige, …

nordiske motstandsbevegelsen, Den Les mer »