Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) en utdanningsinstitusjon underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NUSB har som overordnet mål å formidle kompetanse om samfunnssikkerhet og beredskap til sivilt og militært personell på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Institusjonen samarbeider med relevante fagmyndigheter, herunder høgskoler, universiteter og Forsvarets utdanningsinstitusjoner. Virksomheten omfatter kompetansegivende studier, hvor …

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap Les mer »

National Security Agency (NSA) et amerikansk føderalt forvaltningsorgan med ansvar for signaletterretning og kryptering. NSA er underlagt det amerikanske Forsvarsdepartementet. Hovedkvarteret ligger på militærbasen Fort George G. Meade i Maryland utenfor Washington D.C. NSA står for nærmere åtti prosent av det amerikanske etterretningsbudsjettet. Organisasjonen ble videre kjent internasjonalt etter at en tidligere ansatt, Edvard Snowden, …

National Security Agency Les mer »

NATO (North Atlantic Treaty Organizaton) stiftet i Washington den 4. april 1949 av tolv stater inkludert Norge. NATOs virksomhet og mandat er basert på Den nordatlantiske traktat. Traktaten bygger på de folkerettslige prinsipper som er nedfelt i FN-pakten. Den mest kjente av traktatens 14 artikler er artikkel 5. Den slår fast at alliansen står sammen …

NATO Les mer »

NATO alfabetet alfabet standardisert av NATO for dets medlemmer ved kommunikasjon over samband når man skal stave noe. Brukes også av politi og andre tjenester i beredskap som er avhengig av samband for å kommunisere. Alfabetet skal gjøre det enklere å forstå meldinger, slik at for eksempel M («mike» i alfabetet) ikke forveksles med N …

NATO alfabetet Les mer »

NATO Response Force (NRF) NATOs hurtige reaksjonsstyrke som skal kunne iverksette robuste militære operasjoner på kort varsel innenfor eller utenfor NATO-territoriet. Avdelingene i styrken roteres hver sjette måned, og består av over 25.000 personell. Norsk deltakelse i NRF er en sentral faktor i allianseforpliktelsen, og Norge deltar derfor i alle NRF-kontingenter, men ikke med de …

NATO Response Force Les mer »

NATO-Georgia kommisjonen (eng. NATO-Georgia Commission, fork. NGC) opprettet i september 2008 for å samarbeide videre om demokratiske-, institusjonelle- og forsvarsreformer. Georgia utarbeider en årlig nasjonal plan for arbeidet. se NATO
NATO-Russland rådet (eng. NATO-Russia Council, fork. NRC) opprettet i mai 2002, som en videreutvikling av Det faste fellesråd fra 1997. Rådet gir Russland en sterkere tilknytning til NATO enn de andre PfP-landene, og gir russerne rett til å delta i alle konsultative råd og å være til stede i flere av de besluttende organer. De …

NATO-Russland rådet Les mer »

NATO-Ukraina kommisjonen (eng. NATO-Ukraine Commission, fork. NUC) opprettet 1997 for å arbeide med sivil kriseplanlegging og forsvarsreform. NATO har som følge av avtalen sendt forbindelsesoffiserer til Kiev og opprettet et informasjonssenter i Kiev. Diskusjonen rundt et eventuelt ukrainsk medlemskap på NATOs toppmøte i 2008 førte til at en ny tilleggsavtale ble signert den 21. august …

NATO-Ukraina kommisjonen Les mer »

NATOs EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre) koordineringssenter som ble åpnet i juni 1998 etter et russisk initiativ innen PfP-samarbeidet. Er bemannet med personell fra NATOs internasjonale stab, alliansens medlemsland og fra 22 partnerland. Hensikten med senteret er å koordinere katastrofehjelp gjennom allierte kanaler både til NATO-land og partnerland. NATOs bistand ved katastrofer i fredstid …

NATOs EADRCC Les mer »

NATOs kjernefysiske planleggingsgruppe (eng. Nuclear Planning Group, fork. NPG) drøfter alle saker som gjelder rollen til de kjernefysiske styrker i NATOs sikkerhets- og forsvarspolitikk. Gruppen består av representanter fra alle medlemsland (med unntak av Frankrike). Gruppen møtes minimum to ganger i året på forsvarsministernivå, og ellers ved behov på ambassadørnivå. Arbeidet i gruppen ledes av …

NATOs kjernefysiske planleggingsgruppe Les mer »