Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
NAC Se nordatlantiske råd, Det
NAFTA (North American Free Trade Agreement) etablert 1994. Frihandelsavtale mellom USA, Canada og Mexico, den nest største frihandelssone i verden etter EØS i Europa. Har betydelig innflytelse over europeisk handel og økonomi.
NASA (National Aeronautics and Space Administration) den amerikanske romfartsorganisasjonen. NASAs viktigste oppskytningsbase for satellitter, romsonder og bemannede romfartøyer er John F. Kennedy Space Center på Cape Canaveral på østkysten av Florida.
NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) misilluftvernsystem (bakke-til-luft). Utviklet av Kongsberg Gruppen i samarbeid med Raytheon. Systemet opereres i Norge av Luftforsvaret. I løpet av 2018 blir systemet oppgradert og skifter navn til NASAMS III. Det betyr større fleksibilitet, lettere utstyr og bedre kommunikasjon mellom enhetene. Se Kongsberg Gruppen
nasjon tradisjonelt betegnelsen på et folk med visse etniske eller kulturelle særtrekk, vanligvis knyttet til et bestemt geografisk territorium. Nasjon er i tillegg et opplevd politisk fellesskap og en identifikasjon eller følelse av gruppetilhørighet. Enkelte folkegrupper kan oppleve et nasjonalt fellesskap uten å tilhøre det samme territorium, som for eksempel kurdere.
Nasjonal Samling (NS) tidligere nasjonalsosialistisk parti i Norge. Organisasjon: Ledet av Vidkun Quisling. Fikk lav oppslutning på 1930-tallet, men ble det eneste tillatte partiet under okkupasjonen av tyskerne under Den andre verdenskrig. I 1942 ble Quisling ministerpresident og styrte, på kommando fra tyskerne, frem til 1945. Hadde en militær avdeling som ble kalt Hirden. Stiftet: …

Nasjonal Samling Les mer »

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) opprettet som direktorat med virke fra den 1. januar 2003. Direktoratet er administrativt underlagt Forsvarsdepartementet og rapporterer med faglig ansvarslinje til Justisdepartementet for oppgaveløsning i sivil sektor, og til Forsvarsdepartementet for militær sektor. NSM koordinerer forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollerer sikkerhetstilstanden i de virksomheter som omfattes av Sikkerhetsloven av 1998 (vedtatt den 1. juli …

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Les mer »

nasjonalisme politisk ideologi om selvhevdelse og uavhengighet for et nasjonalt fellesskap, en nasjon. Kan gi seg utslag i ønsket om å etablere seg i en selvstendig stat eller på forskjellige måter å konkurrere med andre nasjoner. Nasjonalisme er ofte en reaksjon på det man oppfatter som ytre trusler mot det nasjonale fellesskapet. I sin mest …

nasjonalisme Les mer »

nasjonalsosialisme Se nazisme
nasjonalstat betegnelsen på en territorialstat hvor befolkningen utgjør en språklig kulturell og historisk enhet (en nasjon). Se nasjon