Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Luftforsvaret er Forsvarets yngste forsvarsgren, som leverer luftmakt som hovedprodukt og skal bidra til å sikre fred og stabilitet både nasjonalt og internasjonalt. Oppgaver: Markere tilstedeværelse i luftrommet over land og over havområder med luftbårne styrker. Etterretning og overvåkning av norske interesseområder, gjennom bidrag som luftkommando- og kontrollsystemer (LKK), maritime patruljefly (MPA), elektronisk krigføringsfly (EK-fly). …

Luftforsvaret Les mer »

Luftforsvarets flygeskole (LFS) tilbyr flyger- og navigatørutdanning ved flygeskole på Bardufoss. Utdanningen tar seks måneder, og bestått utdanning gir mulighet for videre utdanning i USA, samt krigsskole. Se forsvaret; Luftforsvaret
Luftforsvarets utdannings- og kompetansesenter (LUKS) har ansvar for utdanningsvirksomhet i Luftforsvaret. LUKS er inndelt i tre inspektorater, henholdsvis transformasjonsinspektoratet (TRI), Luftoperativt inspektorat (LOI) og Bakkeoperativt inspektorat (BOI). LUKS har ansvar for planlegging, utvikling, faglig innhold og tilsyn med aktivitets- og virksomhetsområder i Luftforsvaret og er lagt til Rygge flystasjon. Se forsvaret; Luftforsvaret
Luftheimevernet avdeling underlagt Heimevernet, som skal ivareta baseforsvarsoppgaver i den statiske del av oppsetningen ved alle flystasjoner og luftkommando- og kontrollstasjoner i Luftforsvarets krigsstruktur. Innen baseforsvaret setter Luftheimevernet opp enheter for vakthold og sikring, overvåkning og kontroll, samt utrykning. I fred er LUHV-avdelinger under kommando av distriktssjef i det heimevernsdistrikt avdelingen organisatorisk tilhører. I krise …

Luftheimevernet Les mer »

Luftkrigsskolen (LKSK) tilbyr et treårig militært bachelorstudium med fokus på ledelse, luftmakt/sikkerhetspolitikk og andre militære fag. Det tilbys også spesialistutdanning, samt etter- og videreutdanning. LKSK ligger i Trondheim. Webadresse: www.luftkrigsskolen.no
Luftoperativt inspektorat (LOI) hovedoppgaven er fagutvikling innen lufttjeneste, luftovervåkning og stridsledelse. LOI utgjør det øverste faglige nivået med hensyn til: Taktikkutvikling (fly). Koordinerte luftoperasjoner. Luftovervåkning og stridsledelse (LOS).
luftterritorium luftrommet over en stats land- og sjøterritorium, underlagt statens jurisdiksjon. Ingen har imidlertid jurisdiksjon til luftterritoriet over det åpne hav.
luftvernartilleri landbasert våpen med forsvar mot luftangrep som hovedoppgave. Luftforsvaret har ansvar for luftvernartilleriet i Forsvaret. Hæren får også egen kapasitet, kalt kampluftvern, som starter innfasing i 2018. Se forsvaret; Luftvernartilleriet
Luftvernartilleriet opprinnelig var Luftvernartilleriet en del av Artilleriet. Det oppstod som en naturlig konsekvens ved innføringen av fly på slagmarken. I dag er Luftvernartilleriet oppsatt med moderne komplekse rakettsystemer for effektiv bekjempelse av alle typer luftmål. Luftvernet er organisert under Luftforsvaret, men Hæren disponerer eget mobilt luftvernsystem fra og med 2018. se forsvaret; luftvernartilleri
Luftving utgjør hele den operative virksomheten ved en flystasjon, og omfatter flyskvadroner, luftvern og baseforsvar. se forsvaret