Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Luftheimevernet avdeling underlagt Heimevernet, som skal ivareta baseforsvarsoppgaver i den statiske del av oppsetningen ved alle flystasjoner og luftkommando- og kontrollstasjoner i Luftforsvarets krigsstruktur. Innen baseforsvaret setter Luftheimevernet opp enheter for vakthold og sikring, overvåkning og kontroll, samt utrykning. I fred er LUHV-avdelinger under kommando av distriktssjef i det heimevernsdistrikt avdelingen organisatorisk tilhører. I krise …

Luftheimevernet Les mer »

Luftkrigsskolen (LKSK) tilbyr et treårig militært bachelorstudium med fokus på ledelse, luftmakt/sikkerhetspolitikk og andre militære fag. Det tilbys også spesialistutdanning, samt etter- og videreutdanning. LKSK ligger i Trondheim. Webadresse: www.luftkrigsskolen.no
Luftoperativt inspektorat (LOI) hovedoppgaven er fagutvikling innen lufttjeneste, luftovervåkning og stridsledelse. LOI utgjør det øverste faglige nivået med hensyn til: Taktikkutvikling (fly). Koordinerte luftoperasjoner. Luftovervåkning og stridsledelse (LOS).
luftterritorium luftrommet over en stats land- og sjøterritorium, underlagt statens jurisdiksjon. Ingen har imidlertid jurisdiksjon til luftterritoriet over det åpne hav.
luftvernartilleri landbasert våpen med forsvar mot luftangrep som hovedoppgave. Luftforsvaret har ansvar for luftvernartilleriet i Forsvaret. Hæren får også egen kapasitet, kalt kampluftvern, som starter innfasing i 2018. Se forsvaret; Luftvernartilleriet
Luftvernartilleriet opprinnelig var Luftvernartilleriet en del av Artilleriet. Det oppstod som en naturlig konsekvens ved innføringen av fly på slagmarken. I dag er Luftvernartilleriet oppsatt med moderne komplekse rakettsystemer for effektiv bekjempelse av alle typer luftmål. Luftvernet er organisert under Luftforsvaret, men Hæren disponerer eget mobilt luftvernsystem fra og med 2018. se forsvaret; luftvernartilleri
Luftving utgjør hele den operative virksomheten ved en flystasjon, og omfatter flyskvadroner, luftvern og baseforsvar. se forsvaret
lærlingordningen i Forsvaret Forsvaret tar inn lærlinger i en rekke fag som er relevante for Forsvaret. Det satses på utvidelse av fagkategoriene, flere lærlinger på kontrakt og befalslærlinger. Lærlingordningen i forsvarsgrenene koordineres av Vernepliktsverket. se forsvaret