Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
krig en følge av en krigserklæring, eller en faktisk organisert bruk av våpenmakt mellom to eller flere stater. Rettsregler i krig finner man i Haag-konvensjonen av 18. oktober 1909 og Genèvekonvensjonen av 12. august 1949. Angrepskrig er ikke tillatt. I utgangspunktet kan partene skade hverandre på enhver måte de finner hensiktsmessig og effektivt, dette inkluderer også tiltak …

krig Les mer »

krigens folkerett (internasjonal humanitærrett, jus in bello) rettsregler for adferd under krig og væpnet konflikt. Skiller gjerne mellom «Haagrett» (Haagkonvensjonene), regler for midler og metoder for krigføring, og «Genèverett» (Genèvekonvensjonene) som angår beskyttelse av individer under krigføring. Se Genèvekonvensjonene; Haagkonvensjonene; menneskerettigheter i krig
krigsadvokat norsk sivilmilitær embetsmann, jurist som bistår den militære påtalemyndighet og prosederer saker for Høyesterett og krigsrett som ikke Generaladvokaten prosederer. Se forsvaret; Generaladvokaten
krigsfanger (eng. prisoners of war, fork. POW) medlemmer av et lands væpnede styrker (militært personell) og medlemmer av frivillige motstandsorganisasjoner, som i krig kommer i fiendens makt. Slik tilstand er regulert i folkeretten blant annet gjennom Genèvekonvensjonen av 1949 om human behandling av krigsfanger. Se Genèvekonvensjonene
krigsforbrytelser definert som overgrep mot både militære og sivile mennesker og eiendom på okkupert område. I snever forstand forstås det som drap, mishandling eller deportasjon av sivilbefolkningen på okkupert område, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten. Det inkluderer også angrepskrig. Se folkemord; Genèvekonvensjonene; internasjonale straffedomstolen, Den; krigsforbrytere; krigsforbrytertribunal for det tidligere Jugoslavia; krigsforbrytertribunal for Rwanda
krigsforbrytere personer som har forbrutt seg mot krigens lover, sedvane og humanitet som partene i følge Folkeretten skal overholde. Brukes særlig mot krigsledere og politiske ledere som bærer ansvar for slike handlinger. Etter konfliktene på Balkan og Rwanda har FN utstedt tiltale og arrestordre på en rekke personer. Se domstoler, internasjonale; folkemord; Genèvekonvensjonene; Haagdomstolen; internasjonale …

krigsforbrytere Les mer »

Krigsforbrytertribunal for det tidligere Jugoslavia (eng. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, fork. ICTY) opprettet i 1993 for å etterforske og dømme i saker vedrørende krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia. Sakene gjelder grove brudd på Genèvekonvensjonen av 1949, herunder brudd på krigens folkerett, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Tribunalet har sammenlagt tiltalt 161 personer. …

Krigsforbrytertribunal for det tidligere Jugoslavia Les mer »

Krigsforbrytertribunal for Rwanda (eng. International Criminal Tribunal for Rwanda, fork. ICTR) opprettet i 1994 for å dømme siktede anklaget for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten i Rwanda. Totalt ble 61 personer dømt av ICTR. Tribunalet ble offisielt nedlagt den 31. desember 2015. Se domstoler, internasjonale; folkemord; internasjonale straffedomstolen, Den; krigsforbrytelser; krigsforbrytere
krigsrett militær straffedomstol i krigstid. Er omfattet av egne lover som regulerer rettergang og domfellelse. En krigsrett er en militær domstol som dømmer og fastsetter straff for soldater for brudd på militær strafferett. I tillegg krever Genèvekonvensjonene at krigsfanger som er tiltalt for krigsforbrytelser blir prøvet etter samme prosedyrer som det ansvarlige landets egne soldater. …

krigsrett Les mer »

krigsskip fartøy som er bygget for væpnet konflikt. Krigsskip er normalt bygget på en helt annen måte enn en lastebåt. I tillegg til å være bevæpnet, er de pansret for å motstå skader, og er normalt raskere og mer manøvrerbare. Fellesbetegnelse på hangarskip, slagskip, kryssere, eskortefartøy, ubåter, amfibiefartøyer, fregatter, mineryddere, mineleggere og forsynings- og hjelpeskip. …

krigsskip Les mer »