Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Kolahalvøya (fra samisk Guoládat: fiskerikt område) halvøy i Nordvest-Russland som grenser mot Barentshavet i nord og mot Kvitsjøen i øst og sør. Er en del av Murmansk oblast som strekker seg fra Kolahalvøya og vestover mot grensen til Finland og Norge, og sørover til den russiske republikken Karelia. Meget mineralrikt område, som også huser flere …

Kolahalvøya Les mer »

kollektiv beskyttelse folkerettslig begrep som blant annet ble brukt i 1992 for bosniere i Norge som hadde flyktet fra krig og overgrep i det tidligere Jugoslavia. Kollektiv beskyttelse gjelder personer som har deltatt i en masseflukt, og innebærer at alle som tilhører denne gruppen får en midlertidig oppholds- eller arbeidstillatelse.
kollektiv forsvar trygghet mot fare eller angrep for en hel gruppe. Avtale mellom stater for å forhindre eller stanse krig fra andre stater enn medlemslandene. Kan innebære militær inngripen. Et eksempel på en kollektiv forsvars-organisasjon er NATO. se kollektiv sikkerhet; NATO
kollektiv sikkerhet trygghet mot fare eller angrep for en hel gruppe. Avtale mellom stater for å forhindre eller stanse krig mellom dem. Kan innebære militær inngripen. Et eksempel på en kollektiv sikkerhetsorganisasjon er Folkeforbundet. se Folkeforbundet; kollektiv forsvar
kolonialisme politisk retning som går ut på å opprette og økonomisk utnytte kolonier, svært utbredt på 1700- og 1800-tallet. Kolonimakter la under seg landområder, særlig i den tredje verden, først og fremst av økonomiske årsaker. Ordningen ble gradvis avskaffet frem til slutten av 1970-tallet, da de aller fleste kolonier hadde blitt selvstendige.
kommuniké offisiell underretning til allmennheten for eksempel fra myndigheter og forvaltning.
kommunisme politisk ideologi som har som mål å skape et klasseløst samfunn med felleseie av produksjonsmidlene og lik fordeling av produksjonsresultatene. Brukes også om den revolusjonære bevegelse som vil innføre og utbre kommunismen. Ideologien bygger i stor grad på skriftene til Karl Marx (1818–1883) og Friedrich Engels (1820–1895). Klassekamp er et sentralt begrep i læren. …

kommunisme Les mer »

kompani militær underavdeling, i Norge bestående av 50 – 300 soldater og befal, normalt inndelt i tre til fem tropper. Kompanisjefen er normalt en offiser med kaptein eller majors grad.
konflikt (fra latin conflictio) sammenstøt. En situasjon som oppstår mellom to eller flere parter, som har ulike forestillinger om mål eller ønsket resultat i en situasjon, basert på interesser, verdier, handlinger eller retninger. Følges gjerne av følelser av frustrasjon, irritasjon, aggresjon eller maktesløshet. Kan medføre stridigheter og kamphandlinger.
konfliktforebyggende operasjoner (eng. Conflict Prevention) forskjellige militære og sivile aktiviteter, spesielt omtalt under kapittel IV i FN-pakten. Spenner fra diplomatiske tiltak til preventiv utplassering av militære enheter, observatører og inspektører i den hensikt å forhindre at uoverensstemmelser utvikler seg internt til en væpnet konflikt, eller at en konflikt sprer seg fra en stat til en …

konfliktforebyggende operasjoner Les mer »