Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Kjemivåpenkonvensjonen vedtatt i Paris i januar 1993. Etablerte et totalforbud mot utvikling, produksjon og lagring av kjemiske våpen, samt påla ødeleggelse av gjenværende lagre med kjemiske våpen. Per 2020 har 192 stater skrevet under og ratifisert konvensjonen. Israel har skrevet under, men ikke ratifisert avtalen. Nord-Korea, Egypt og Sør-Sudan har verken skrevet under eller ratifisert …

Kjemivåpenkonvensjonen Les mer »

kjernefysisk forurensning forurensning som kan spres gjennom luft og vann i form av gass, væske eller organiske stoffer. Foruten spredning av forurensning fra kjernevåpen i krigstilstand, foregår dette i fredstid både fra sivile og militære installasjoner. Dette kan være fra depoter for radioaktivt avfall, lekkasjer fra kjernekraftverk eller fra militære atomdrevne fartøyer og kjernefysiske prøvesprengninger. …

kjernefysisk forurensning Les mer »

kjernefysiske forsyningsgruppen, Den (eng. Nuclear Suppliers Group, fork. NSG) også kjent som London-gruppen. Etablert 1975 med hovedsete i Wien. Utarbeider regler for eksport av kjernefysisk materiale, prosessutstyr for anriket uran, og gir informasjon om spredningsområder og regioner med konflikt. Medlemmer (48): Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Bulgaria, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hviterussland, Irland, Island, …

kjernefysiske forsyningsgruppen, Den Les mer »

kjernefysiske våpen våpen (atomvåpen) der sprengvirkningen oppnås ved frigjøring av kjerneenergi. Inndeles i fisjonsvåpen hvor energi frigjøres ved spalting, og fusjonsvåpen (termonukleære) som er en termisk reaksjon mellom hydrogenkjerner (hydrogenbomber). Finnes også som nøytronvåpen. Felles for alle er frigjøring av enorme energimengder som fører til trykk som brer seg som en sjokkbølge og temperaturstigning (opp …

kjernefysiske våpen Les mer »

kjernevåpenmaktene de stater som produserer, utprøver, lagrer og utplasserer kjernefysiske våpen (atomvåpen). USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina er internasjonale godkjente atommakter i følge ikkespredningsavtalen om atomvåpen. India, Pakistan og Nord-Korea har senere utviklet atomvåpen, men har ikke skrevet under på avtalen. Det er også en utbredt enighet om at Israel har atomvåpen, selv om …

kjernevåpenmaktene Les mer »

Klassekamp Kamp mellom ulike samfunnsklasser, da især arbeiderklassen og borgerskapet, som dreier seg om eiendomsrett til produksjonsmidlene. Begrepet klassekamp brukes innen marxistisk teori. Se kommunisme; marxisme; leninisme
kleptokrati betegnelse på en stat med en ledelse eller leder som på ulovlig vis beriker seg selv av statsmidler og offentlig formue.
KNM Tordenskjold skolesenter ved Haakonsvern Orlogsstasjon, Bergen. Består av Dykker- og froskemannssenteret (DFS), Sjøforsvarets sikkerhetssenter (SSS), Taktikksenteret (TAS) og Sjøforsvarets idretts- og treningssenter (SITS). KNM Tordenskjold har hovedansvaret for fag-, taktikk- og våpenopplæring i Sjøforsvaret utover hva som tilligger Sjøkrigsskolen og de ulike våpengrenenes egne trenings- og kompetansesentre. Avholder kurs og seminarer med hovedvekt på teoretisk …

KNM Tordenskjold Les mer »

Kolahalvøya (fra samisk Guoládat: fiskerikt område) halvøy i Nordvest-Russland som grenser mot Barentshavet i nord og mot Kvitsjøen i øst og sør. Er en del av Murmansk oblast som strekker seg fra Kolahalvøya og vestover mot grensen til Finland og Norge, og sørover til den russiske republikken Karelia. Meget mineralrikt område, som også huser flere …

Kolahalvøya Les mer »

kollektiv beskyttelse folkerettslig begrep som blant annet ble brukt i 1992 for bosniere i Norge som hadde flyktet fra krig og overgrep i det tidligere Jugoslavia. Kollektiv beskyttelse gjelder personer som har deltatt i en masseflukt, og innebærer at alle som tilhører denne gruppen får en midlertidig oppholds- eller arbeidstillatelse.