Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
indre farvann deler av en stats nærmeste sjøterritorium, altså sjøen innenfor de rette grunnlinjene som er undergitt statens fulle og hele suverenitet. Imidlertid er passerende skips indre forhold irrelevant så lenge det ikke forstyrrer ro og orden på land, men krigsskip må ha tillatelse for å passere. Fastslått i Genèvekonvensjonen av 1958. Se Genèvekonvensjonene