Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
indre farvann deler av en stats nærmeste sjøterritorium, altså sjøen innenfor de rette grunnlinjene som er undergitt statens fulle og hele suverenitet. Imidlertid er passerende skips indre forhold irrelevant så lenge det ikke forstyrrer ro og orden på land, men krigsskip må ha tillatelse for å passere. Fastslått i Genèvekonvensjonen av 1958. Se Genèvekonvensjonene
INF-avtalen (eng. Intermediate-range Nuclear Forces) nedrustningsavtale angående utplassering av mellomdistanseraketter fra 1988 mellom USA og Sovjetunionen. Forbud mot produksjon og utplassering av alle landbaserte kjernefysiske mellomdistanseraketter i Europa. Destruksjon av 2.695 kjernefysiske raketter; 1.836 russiske og 859 amerikanske i Europa. Første og eneste avtale som eliminerer en hel klasse kjernefysiske våpen. Avtalen ble oppfylt i …

INF-avtalen Les mer »

infanteri opprinnelig var infanteriet kampavdelinger som forflyttet seg og kjempet til fots. Det er den tradisjonelle ryggraden og volumet i en mobiliseringshær. I dag omfatter infanteriet avdelinger som driver strid til fots, enten de forflytter seg til fots, eller med upansrede eller lettpansrede kjøretøy. Se forsvaret; infanteribrigade; Hæren
infanteribrigade brigade bestående av tre til fire infanteribataljoner. Se bataljon; infanteri
infrastruktur de underliggende strukturer som får samfunnet til å fungere. Et lands nett av offentlige faste anlegg, veier, jernbaner, flyplasser, havner, kraftforsyning osv.
Ingeniørbataljonen (Ingbn) holder til i Skjold leir i Målselv kommune og har underavdelinger på Hærens Amfibiesenter, Hellarbogen, i Gratangen kommune og i Rena leir. Ingeniørbataljonen er en av Brigade Nord kampstøtteavdelinger, og består av cirka 660 befal og mannskaper. Hovedoppgaven for bataljonen er å støtte Brigade Nords avdelinger innenfor områdene mobilitet, antimobilitet, og overlevelse. Bataljonen …

Ingeniørbataljonen Les mer »

Ingeniørvåpenet i begynnelsen ble Ingeniørvåpenet kalt Fortifikasjonsvesenet. Da skulle det stå for bygging og vedlikehold av festninger. I dag omfatter det avdelinger som støtter kampavdelingene på tre sentrale områder. De sørger for at egne avdelinger kommer frem, blant annet gjennom å fjerne miner og hindre, etablere broer og ferger og bygge feltveier. De gir beskyttelse …

Ingeniørvåpenet Les mer »

innsatsstyrker i Heimevernet (ISTY) spydspissen av kampkraften i Heimevernet, består av personell som er spesielt utvalgt, utdannet og utrustet. Både mobile og fleksible enheter, på landsbasis inntil 5.000 personell. Styrkene skal bestå av frivillige, og kan hurtig mobiliseres. Se forsvaret; Heimevernet
innvandrer person som flytter til et annet land med sikte på å bosette seg der. Det skilles i dag mellom innvandrere som er født i utlandet og selv har innvandret til for eksempel Norge (førstegenerasjonsinnvandrere) og norskfødte med to innvandrerforeldre (andregenerasjonsinnvandrere). Både flyktninger, asylsøkere og andre migranter er å regne som innvandrere dersom de flytter …

innvandrer Les mer »

Institutt for Forsvarsstudier (IFS) driver faglig uavhengig forskning innenfor områdene norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, internasjonal sikkerhetspolitikk, sivil-militære relasjoner og transatlantiske studier. IFS er en avdeling ved Forsvarets høgskole. Arrangør av seminarer og konferanser og utgiver av publikasjonsseriene Defence and Security Studies og Oslo Files. Webadresse: www.forsvaret.no/ifs