Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ICBM Se interkontinental ballistisk missil
idealisme i filosofisk forstand vært brukt som et uttrykk for ideer (metafysisk idealisme), en åndelig virkelighet. Den erkjennelsesteoretiske idealisme hevder at de ytre ting ikke er objektivt virkelige, men bare forestillinger hos iakttakeren. Mer i slekt med den folkelige forståelsen av ordet er den etiske idealisme, som går ut på uegoistisk opptreden og høye moralverdier.
ideologi politiske prinsipper og mål om samfunnsform, satt inn i en systematisk sammenheng og med et program for hvordan målene kan realiseres. Inneholder både et sett av mål og en samling virkemidler. Se fascisme; jihadisme; kommunisme; militarisme; nazisme; regionalisme
IFOR-operasjonen (eng. Implementation Force) var en NATO-ledet flernasjonal militær styrke som etterfulgte FN-styrken UNPROFOR i Bosnia-Hercegovina den 20. desember 1995. IFOR-operasjonen var en fredsskapende operasjon hvor oppgaven var å overvåke implementeringen av de militære kravene til de stridende partene som fikk slutt på den fire år lange krigen i Bosnia. Kravene ble inngått i Dayton-avtalen …

IFOR-operasjonen Les mer »

ikke-angrepspakt felles traktat mellom stater med gjensidig avholdelse fra angrep og krigshandlinger.
ikke-innblandingsprinsippet også kjent som statssuverenitetsprinsippet, er et prinsipp som går ut på at alle stater har rett til å styre seg selv uten inngrep eller trusler utenfra
ikkespredningsavtale Se NPT-avtalen
IMF Det internasjonale pengefondet Se internasjonale pengefondet, Det, internasjonale utviklingsfond, Det; Verdensbanken
imperialisme (fra latinske imperare, å befale) politikk som føres av en stat når den underlegger seg andre stater eller samfunn utenfor egne landegrenser, samtidig som staten påvirker eller forsøker å påvirke området religiøst, språklig eller kulturmessig.
indre farvann deler av en stats nærmeste sjøterritorium, altså sjøen innenfor de rette grunnlinjene som er undergitt statens fulle og hele suverenitet. Imidlertid er passerende skips indre forhold irrelevant så lenge det ikke forstyrrer ro og orden på land, men krigsskip må ha tillatelse for å passere. Fastslått i Genèvekonvensjonen av 1958. Se Genèvekonvensjonene