Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ICBM Se interkontinental ballistisk missil
idealisme i filosofisk forstand vært brukt som et uttrykk for ideer (metafysisk idealisme), en åndelig virkelighet. Den erkjennelsesteoretiske idealisme hevder at de ytre ting ikke er objektivt virkelige, men bare forestillinger hos iakttakeren. Mer i slekt med den folkelige forståelsen av ordet er den etiske idealisme, som går ut på uegoistisk opptreden og høye moralverdier.
ideologi politiske prinsipper og mål om samfunnsform, satt inn i en systematisk sammenheng og med et program for hvordan målene kan realiseres. Inneholder både et sett av mål og en samling virkemidler. Se fascisme; jihadisme; kommunisme; militarisme; nazisme; regionalisme
ikke-angrepspakt felles traktat mellom stater med gjensidig avholdelse fra angrep og krigshandlinger.
ikke-innblandingsprinsippet også kjent som statssuverenitetsprinsippet, er et prinsipp som går ut på at alle stater har rett til å styre seg selv uten inngrep eller trusler utenfra
ikkespredningsavtale Se NPT-avtalen
IMF Det internasjonale pengefondet Se internasjonale pengefondet, Det, internasjonale utviklingsfond, Det; Verdensbanken
imperialisme (fra latinske imperare, å befale) politikk som føres av en stat når den underlegger seg andre stater eller samfunn utenfor egne landegrenser, samtidig som staten påvirker eller forsøker å påvirke området religiøst, språklig eller kulturmessig.
indre farvann deler av en stats nærmeste sjøterritorium, altså sjøen innenfor de rette grunnlinjene som er undergitt statens fulle og hele suverenitet. Imidlertid er passerende skips indre forhold irrelevant så lenge det ikke forstyrrer ro og orden på land, men krigsskip må ha tillatelse for å passere. Fastslått i Genèvekonvensjonen av 1958. Se Genèvekonvensjonene
INF-avtalen (eng. Intermediate-range Nuclear Forces) nedrustningsavtale angående utplassering av mellomdistanseraketter fra 1988 mellom USA og Sovjetunionen. Forbud mot produksjon og utplassering av alle landbaserte kjernefysiske mellomdistanseraketter i Europa. Destruksjon av 2.695 kjernefysiske raketter; 1.836 russiske og 859 amerikanske i Europa. Første og eneste avtale som eliminerer en hel klasse kjernefysiske våpen. Avtalen ble oppfylt i …

INF-avtalen Les mer »