Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Gråsoneavtalen avtale mellom Norge og Sovjetunionen av 11. januar 1978 om regulering av område i Barentshavet (kalt Gråsonen). Avtalen innebar en praktisk ordning av fisket i den delen av Barentshavet begge stater gjorde krav på. Hver stat skulle utøve myndighet over egne fiskefartøyer, og fartøyer fra tredjeland trengte tillatelse til fiske fra en av partene. …

Gråsoneavtalen Read More »

Grensekommissær (Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense) har som hovedoppgave å føre tilsyn med at Grenseavtalen og andre avtaler mellom Norge og Russland som regulerer grenseforholdene, blir overholdt av begge parter. Underlagt Justisdepartementet, kontor i Kirkenes.
Grenselosers og Kurerers Forening 1940–1945 opprettet den 11. juni 1967, avviklet i 2012. Organiserte grenseloser (flyktningloser) og kurerer fra andre verdenskrig. Formålet var å ivareta medlemmenes og deres etterlattes sosiale rettigheter og bistå med hjelp i forbindelse med trygdespørsmål og erstatninger. Foreningen arbeidet for at grenseloser og kurerer fikk sin rettmessige plass i historien om …

Grenselosers og Kurerers Forening 1940–1945 Read More »

GRU (russisk Glavnoje Rasvedyvatelnoje Upravlenije) hovedstyret for etterretningstjenesten i Sovjetunionens militære etterretningstjeneste. GRU hadde blant annet det overordnede ansvaret for spesialstyrkene (Spetsnaz). Lagt ned i 1992, og erstattet av FSB. Se etterretningstjeneste; FSB; KGB
grunnlov konstitusjon, lov som fastsetter et lands forfatning. De grunnleggende lovene som konstituerer en stat, og bl.a. regulerer rettigheter og plikter for borgerne av staten. Den norske Grunnloven er fra 1814. Se forfatning