Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Genèvekonvensjonene felles navn på en gruppe internasjonale avtaler som skal beskytte sårede, syke og sivile i krig. Den første avtalen ble vedtatt i 1864 etter initiativ fra Røde Kors’ grunnlegger Henri Dunant. Senere er konvensjonenes virkefelt blitt utvidet en rekke ganger inntil det på initiativ fra Røde Kors ble vedtatt helt nye konvensjoner i 1949. …

Genèvekonvensjonene Les mer »

geopolitikk studiet av globale maktmønstre. Læren om hvordan politikk avhenger av geografiske forhold.
gerilja (spansk guerilla, liten krig) brukes om organisert væpnet kamp av irregulær militær eller paramilitær art, rettet mot en okkupasjons- eller kolonimakt, eller i borgerkrig mot uønsket herredømme. Kamp med små avdelinger som angriper fienden ved hjelp av bakhold og plutselige raske overfall. Stridsform ofte anvendt av den svakeste part. Se FARC
glasnost (russisk for åpenhet) reformpolitikk preget av åpenhet og liberalisering som Mikhail Gorbatsjov innførte i det tidligere Sovjetunionen fra 1985, og som senere førte til Sovjetunionens og kommunismens fall i 1989. Se kalde krigen, Den; perestrojka; Sovjetunionen
globalisering samlebetegnelse for samhandling, påvirkning, integrasjon og gjensidig avhengighet på tvers av landegrenser, både på individ- og statsnivå, innenfor det økonomiske, politiske, kulturelle, teknologiske og miljømessige.
Gråsoneavtalen avtale mellom Norge og Sovjetunionen av 11. januar 1978 om regulering av område i Barentshavet (kalt Gråsonen). Avtalen innebar en praktisk ordning av fisket i den delen av Barentshavet begge stater gjorde krav på. Hver stat skulle utøve myndighet over egne fiskefartøyer, og fartøyer fra tredjeland trengte tillatelse til fiske fra en av partene. …

Gråsoneavtalen Les mer »

Grensekommissær (Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense) har som hovedoppgave å føre tilsyn med at Grenseavtalen og andre avtaler mellom Norge og Russland som regulerer grenseforholdene, blir overholdt av begge parter. Underlagt Justisdepartementet, kontor i Kirkenes.
Grenselosers og Kurerers Forening 1940–1945 opprettet den 11. juni 1967, avviklet i 2012. Organiserte grenseloser (flyktningloser) og kurerer fra andre verdenskrig. Formålet var å ivareta medlemmenes og deres etterlattes sosiale rettigheter og bistå med hjelp i forbindelse med trygdespørsmål og erstatninger. Foreningen arbeidet for at grenseloser og kurerer fikk sin rettmessige plass i historien om …

Grenselosers og Kurerers Forening 1940–1945 Les mer »

GRU (russisk Glavnoje Rasvedyvatelnoje Upravlenije) hovedstyret for etterretningstjenesten i Sovjetunionens militære etterretningstjeneste. GRU hadde blant annet det overordnede ansvaret for spesialstyrkene (Spetsnaz). Lagt ned i 1992, og erstattet av FSB. Se etterretningstjeneste; FSB; KGB
grunnlov konstitusjon, lov som fastsetter et lands forfatning. De grunnleggende lovene som konstituerer en stat, og bl.a. regulerer rettigheter og plikter for borgerne av staten. Den norske Grunnloven er fra 1814. Se forfatning
Folk og Forsvars Nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på aktuell sikkerhets- og forsvarspolitikk?

Abonner på Folk og Forsvars månedlige nyhetsbrev!