Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
G10-landene (eng. Group of 10) også kjent som Paris-klubben, etablert oktober 1962. Hovedkvarter i Paris. Hovedoppgave er å koordinere kredittpolitikk. Består av de rikeste medlemslandene i Det internasjonale pengefondet (IMF), som er verdens største økonomiske bidragsytere til finansiering og lån. Fungerer som en uformell styringsgruppe for IMF. Navnet er beholdt tross Sveits’ innlemmelse i 1964. …

G10-landene Les mer »

G5-landene (eng. Group of 5) først etablert på 1970-tallet, av de fem landene som representerte verdens største økonomier (Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannia og USA). Ble senere år utvidet til G6 (Group of Six), G7 (Group of Seven) og G8 (Group of Eight). I dag brukes G5-landene vanligvis for å betegne de fem land med størst …

G5-landene Les mer »

G7-landene (eng. Group of Seven) Se G8-landene
G77-landene (eng. Group of 77) etablert den 15. juni 1964 av 77 land under et FN-møte i Genève. G77 er en løs koalisjon av utviklingsland som samarbeider om å promotere medlemmers kollektive økonomiske interesser. Organisasjonen har i dag 134 medlemmer, hvor Bosnia-Hercegovina er eneste europeiske medlemsland. Formannskapet innehas av Guyana (2020). Se FN  
G8-landene (eng. Group of Eight) løs sammenslutning av «verdens rikeste land», for å styre og forbedre det internasjonale pengesystemet, samt drøfte tilhørende økonomiske spørsmål. Etablert av Frankrike i 1975 som G6, omdøpt til G7 da Canada ble medlem i 1976. Utvidet med Russland i 1997, derav navnet G8. Omfatter dels sammenkomster på stats/regjeringsnivå, gjerne med …

G8-landene Les mer »

garnison den troppestyrke som utgjør den faste besetning i en festning, by eller et område. Også brukt som militær betegnelse på anlegg som omfatter hovedkvarter, kaserner og andre militære fasiliteter. Se forsvaret; garnisonen i Sør-Varanger
Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) grensevakt med base på Høybuktmoen i Finnmark. Har som hovedoppgave å vokte den 196 kilometer lange grensen mot Russland. Avdelingen er underlagt Hæren og består av en bataljonstab, Garnisonskompani, Grensekompani, utdannings- og sambandsavdeling. GSVs tre hovedoppdrag er: Grenseovervåkning og suverenitetshevdelse Utdanning og trening av mannskaper og befal til grensetjeneste og mobiliseringshær …

Garnisonen i Sør-Varanger Les mer »

gendarmeri (av fr. gens d’armes, bevæpnede menn) militært organisert politistyrke, som enkelte steder glir mer over i å være en militærstyrke med politimyndighet eller rene militære tropper. Mest kjent er kanskje det franske gendarmeri, spesielt for politivirksomheten. Det inneholder også enheter som republikanergardens kavaleri. Gendarmeri finnes i en rekke land verden over, særlig i tidligere …

gendarmeri Les mer »

generaladvokat sivil-militær embetsmann og øverste leder for den militære påtalemyndighet. Skal i fredstid bistå de militære sjefer i utøvelsen av disiplinærmyndighet og etterforskning av saker som dreier seg om dette. Bistår i krigstid generaljurisdiksjonssjefene med utøvelse av den militære påtalemyndighet. Fører tilsyn med krigsadvokatene. Generaladvokaten utnevnes av Kongen. Nåværende Generaladvokat er jurist Sigrid Redse Johansen …

generaladvokat Les mer »

generalinspektør tidligere begrep benyttet for sjef for forsvarsgrenene og enkelte av Forsvarets driftsenheter. Se Sjef Forsvarets driftsenheter