Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Forsvarets stabsskole (FSTS) avdeling på Forsvarets høgskole som kvalifiserer for tjeneste i ledende stillinger i Forsvaret. Offiserer som søker opptak ved stabsskolen har bred tjenesteerfaring. Tidligere har de gjennomført befalsskole og krigsskole, samt fagutdanning i egen forsvarsgren. Stabsskolen tar også opp noen utvalgte sivile samt utvekslingsoffiserer fra andre land. Fagavdelingene ved Stabsskolen har spisskompetanse innen …

Forsvarets stabsskole Les mer »

Forsvarsattaché en yrkesoffiser som er knyttet til en ambassade eller internasjonal organisasjon og er del av et lands diplomatiske misjon i et annet land. Forsvarsattachéen har til oppgave dels å skape kontakt mellom eget lands og det utenlandske forsvar, dels å innhente opplysninger til bruk for eget forsvar. Ved store diplomatiske misjoner kan forsvarsattachéen ha …

Forsvarsattaché Les mer »

Forsvarsbygg (FB) forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Er ikke en del av Forsvarets militære organisasjon. Primæroppgavene er planlegging, utbygging, forvaltning, utleie og salg for Forsvaret. Forsvarsbygg forvalter flere millioner kvadratmeter bygningsareal. I tillegg forvaltes et grunnareal på 1,362 millioner dekar. Virksomheten har Forsvaret som største og viktigste kunde, men tilbyr også rådgivningstjenester til andre offentlige aktører. Webadresse: …

Forsvarsbygg Les mer »

Forsvarsdepartementet (FD) Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet. I 1814 ble det første Departementet for Krigsadministrasjon opprettet, under ledelse av en general. Da parlamentarismen …

Forsvarsdepartementet Les mer »

forsvarskonsept totalforsvaret, verneplikt og alliansetilknytning danner rammene for det norske forsvarskonseptet. Forsvarskonseptet definerer hvordan Forsvaret skal innrettes for på best mulig måte å kunne løse de oppgaver det er tildelt, for å bidra til å realisere de overordnede sikkerhets- og forsvarspolitiske mål. Forsvaret skal utvikles som et moderne, fleksibelt og alliansetilpasset virkemiddel. Det tilstrebes en …

forsvarskonsept Les mer »

Forsvarsmateriell har ansvar for investering og forvaltning av all materiell i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell har fem leveranseavdelinger: Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-kapasiteter, Felleskapasiteter og Luftkapasiteter. Om lag 1300 sivile og militære er ansatt hos Forsvarsmateriell. se forsvaret
forsvarspolitiske mål Forsvarets bidrag for å oppnå de overordnede sikkerhetspolitiske målene vil være avhengig av Forsvarets evne til å ivareta de forsvarspolitiske målene. Forsvaret må være i stand til å: alene og sammen med allierte sikre norsk suverenitet, norske rettigheter og interesser, samt bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press. sammen med allierte, gjennom …

forsvarspolitiske mål Les mer »

Forsvarssjefen er ansvarlig for at det militære forsvaret av landet er planlagt og forberedt i samarbeid med allierte myndigheter. Forsvarssjefen har ansvar for den operative/utøvende styringen av Forsvaret og den løpende virksomheten. Han skal lede og koordinere hele Forsvarets arbeid, og skal utarbeide forslag til budsjett innenfor sitt ansvarsområde. Han skal dessuten føre kontroll med …

Forsvarssjefen Les mer »

Forsvarsstaben (FST) har på Forsvarssjefens vegne ansvaret for å gjennomføre oppdrag, påse at beslutninger følges opp og ivareta det daglige arbeidsgiveransvaret for personellet i Forsvarets militære organisasjon (FMO). Dette innebærer ansvaret for at det planverk og det budsjett som er fastlagt og formidlet fra departementet blir implementert. Sjefene for driftsenhetene er en del av Forsvarsstaben …

Forsvarsstaben Les mer »

Forvaltning Betyr styring eller administrasjon. Den virksomhet som utøves av organer for stat, fylker og kommuner som ikke er lovgivning eller rettspleie. Kan også omtales som byråkrati.