Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Forsvarets kompetansesenter for kommando-, kontroll- og ­informasjonssystemer (FK KKIS) ble opprettet den 1. august 2005, men siden underlagt Forsvarets informasjonsinfrastruktur og deretter Cyberforsvaret. FK KKIS arbeidet med å samordne og utvikle mulighetene for kommunikasjon og datautveksling, både på tvers av forsvarsgrenene og opp mot allierte styrker i utlandet. Se Cyberforsvaret; forsvaret
Forsvarets kompetansesenter for logistikk (FKL) fellesavdeling i det norske Forsvaret. Utdanner spesialister på logistikk og transport, militærpoliti, hundetjeneste og eksplosivrydding. Avdelingen ble opprettet den 22. oktober 2004 og har sin hovedadministrasjon på Jørstadmoen ved Lillehammer. FKL omfatter følgende avdelinger: Forsvarets hundeskole (FHSK) Forsvarets ABC-skole (FABCS) Forsvarets kompetansesenter for transport (FKT) Forsvarets ammunisjons- og EOD-skole (eksplosivrydding) (FAES) …

Forsvarets kompetansesenter for logistikk Les mer »

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en av de største driftsenhetene i Forsvaret. FLOs ansvarsområde omfatter blant annet ingeniørtjenester, anskaffelse, investering, forsyning, informasjons- og kommunikasjonstjenester (IKT), vedlikehold, reparasjoner og lagring av materiell. FLO leverer logistikktjenester til Forsvaret i krise og krig og har ansvar for drift av sambands- og IT-systemer. Organisasjonen skal understøtte styrkeprodusentene Hær, Sjø, Luft …

Forsvarets logistikkorganisasjon Les mer »

Forsvarets mediesenter (FMS) ble opprettet 1. oktober 2001 som et resultat av en sammenslåing av produksjonselementene i Forsvarets overkommando/Presse- og informasjonsavdelingen og Forsvarets rekrutterings- og mediesenter (FRM). Senteret ivaretar det overordnede ansvaret for Forsvarets håndtering av media og medier. Avdelingen er lokalisert på Akershus festning og opererer som driftsenhet underlagt Forsvarsstaben. se forsvaret
Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT) er Forsvarets fagmyndighet og forvalter av kart og geografisk informasjon. FMGTs oppgave er å skaffe til veie tidsriktig geografisk informasjon til støtte for forsvaret av Norge og til norske avdelinger i internasjonal tjeneste. FMGT er en selvstendig administrert avdeling, direkte underlagt forsvarssjefen, men rapporterer til sjefen for Etterretningstjenesten. se forsvaret
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har ansvaret for å beskytte norske interesser gjennom planlegging, øvelse og ledelse av norske militære operasjoner i inn- og utland. Avdelingen er bemannet døgnet rundt, og har kommando og kontroll over militære aktiviteter i inn- og utland. Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter er den fremste rådgiveren til forsvarssjefen innen operative spørsmål. …

Forsvarets operative hovedkvarter Les mer »

Forsvarets sanitet (FSAN) Forsvarets sanitet videreutvikler sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret innenfor områdene militærmedisin, organisasjon, materiell, personell og prosedyrer. Saniteten driver også forskning på flere områder, blant annet traumatologi, flymedisin, navalmedisin (militær sjøfartsmedisin) og katastrofepsykiatri. Saniteten skal sikre eller gjenopprette helsemessige forhold, slik at stridsevnen ivaretas, og er Forsvarssjefens rådgiver i sanitets- og veterinærspørsmål i …

Forsvarets sanitet Les mer »

Forsvarets Seniorforbund (FSF) har cirka 6.400 medlemmer. Stiftet i 1983. Er en sammenslutning av Forsvarets senioravdelinger (39 stk), og har som formål å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. Utgir bladet Medlemskontakt tre til fire ganger i året. Webadresse: www.forsvaretsseniorforbund.no se forsvaret
Forsvarets skolesenter Se Forsvarets Høgskole
Forsvarets spesialkommando (FSK) rekrutterer, selekterer og utdanner fallskjerm – og spesialjegere, samt produserer offiserer til Forsvaret. Er en fleksibel og operativ spesialstyrke med høy reaksjonsevne, som er på nasjonal og internasjonal beredskap for spesialoperasjoner og kontraterror-operasjoner. Lokalisert i Rena leir i Østerdalen. se forsvaret