Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
forband en sammensatt, stor militær landorganisasjon som en brigade, divisjon, korps, armé eller armégruppe. Forband og avdelinger er ulike begreper. En avdeling er en ensartet organisasjon (for eksempel en panserbataljon eller et infanterikompani), mens et forband er en samling av separate avdelinger. Det minste forbandet regnes vanligvis for å være brigaden, men avdelinger kan samles …

forband Les mer »

forbrytelser mot menneskeheten Forbrytelser mot menneskerettigheten er handlinger av en så alvorlig og umenneskelig karakter (massemord, utryddelse, deportasjon, tvangssterilisering osv.) begått mot sivilbefolkningen av et så stort omfang at de anses som å ramme hele menneskeheten. Den internasjonale straffedomstolen i Haag har jurisdiksjon i saker som omhandler forbrytelser mot menneskeheten. Se Apartheid; folkemord; Holocaust; internasjonale straffedomstolen, …

forbrytelser mot menneskeheten Les mer »

forbundsstat føderasjon, nasjonalstat som er dannet av flere autonome delstater med en felles, føderal forfatning og føderale sentralmyndigheter. Delstatsstyret er bare ansvarlig for den lokale administrasjonen, mens føderale organer som regel tar seg av sentrale nasjonale oppgaver. USA, Brasil, Tyskland og Nigeria er eksempler på forbundsstater. Se føderasjon
forfatning de grunnleggende rettsregler i en stat, særlig de regler som gjelder forholdet statsmaktene imellom og mellom statsmaktene og borgerne. Forfatningen kan bestå av skrevne eller uskrevne regler, eller av begge. I mange stater er forfatningen eller viktige deler av den nedfelt i en konstitusjon eller grunnlov. Den norske forfatningen består dels av Grunnloven av …

forfatning Les mer »

forfatningsdomstol domstol som tolker Grunnloven. Med andre ord vurderer den hvorvidt vedtatte lover er i strid med Grunnloven. I Norge er Høyesterett også forfatningsdomstol, mens man i en del andre land har en selvstendig forfatningsdomstol adskilt fra Høyesterett. Se forfatning; grunnlov; Høyesterett; konstitusjonalisme
Forsvaret den militære delen av Norges statsmakt. Forsvaret er organisert som en virksomhet, som innenfor statsforvaltningen omtales som en etat. Pr. mars 2020 er admiral Haakon Bruun-Hansen forsvarssjef, mens forsvarsminister er Frank Bakke-Jensen (H). Forsvarets øverste kommanderende er ifølge grunnloven Kongen. I følge tall fra 2016 er 16.048 personer ansatt i Forsvaret. Forsvaret skal bidra …

Forsvaret Les mer »

Forsvarets etterretningstjeneste Se forsvaret; Etterretningstjenesten
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tverrfaglig institutt som driver forskning og utvikling (FoU) som dekker Forsvarets behov, og gir råd til Forsvarets politiske og fagmilitære ledelse i faglige spørsmål innen instituttets arbeidsområde. FFI skal informere Forsvarets politiske og fagmilitære ledelse om utviklingen innen vitenskapelige og militærtekniske forhold som kan påvirke forutsetningene for sikkerhetspolitikken, forsvarspolitikken og forsvarsplanleggingen. FFIs …

Forsvarets forskningsinstitutt Les mer »

Forsvarets høgskole (FHS) en fellesinstitusjon i Forsvaret, direkte underlagt forsvarssjefen. Består av avdelingene Forsvarets stabsskole (FSTS), Institutt for forsvarsstudier (IFS), Sjefskurs, Krigsskolen (KS), Luftkrigsskolen (LKSK), Sjøkrigsskolen (SKSK) og Forsvarets ingeniørhøgskole (FIH). I tillegg kommer ordinære stabsfunksjoner og ledelse. Har som hovedoppgave å drive utdanning, forskning og utvikling, og formidling innenfor militær kjernekompetanse. Utdanningstilbudet ved skolen …

Forsvarets høgskole Les mer »

Forsvarets høgskoleforening etablert våren 1969. Forsvarets høgskoleforening er en alumniforening for tidligere deltagere på Forsvarets høgskole, ved Sjefskurs, Hovedkurs, Totalforsvarskurs og Informasjonskurs eller ved tilsvarende utdanningsinstitusjoner i utlandet, som for eksempel NATO Defence College. Forsvarets høgskoleforening har cirka 1.300 medlemmer. Foreningen arrangerer møter, seminarer og studieturer for medlemmene. Webadresse: www.forsvaretshogskoleforening.no se forsvaret