Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Folk og Forsvar en paraplyorganisasjon av ca. 60 landsomfattende organisasjoner (bl.a. LO og NHO), stiftet i 1951. Driver et utstrakt informasjonsarbeid om ulike aspekter ved norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, samfunnssikkerhet og beredskap, konfliktområder og internasjonalt samarbeid for å øke kunnskapen om og interessen for disse emnene. Ungdom er en prioritert målgruppe for organisasjonen. Organisasjonen er …

Folk og Forsvar Les mer »

folkeavstemning Se referendum
Folkeforbundet (eng. League of Nations, fork. LoN, eller Nasjonenes Forbund) forløperen til FN. Etablert 1919 etter den første verdenskrig på initiativ fra USAs president Woodrow Wilson. Imidlertid greide han ikke å få Kongressen til å stemme for amerikansk medlemskap. LoN var et forbund av stater for samarbeid og trygging av fred og sikkerhet. Medlemsstatene forpliktet …

Folkeforbundet Les mer »

folkemord definert i en egen FN-konvensjon av 9. desember 1948. Folkemord er definert som «en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan: å drepe medlemmer av gruppen; å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på …

folkemord Les mer »

folkerett internasjonale lover som omhandler rettsforholdet mellom selvstendige stater. Det er i hovedsak i FN at folkeretten blir håndhevet og videreutviklet. Består grovt sett av to ulike deler; internasjonale avtaler og sedvanerett. FN-pakten er den grunnleggende avtalen i folkeretten. Se FN
folkesuverenitetsprinsippet statsfilosofisk lære om at all legitim myndighet stammer fra folket selv, som vanligvis utøver sin makt gjennom valgte representanter. Se demokrati