Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
forsvarskonsept totalforsvaret, verneplikt og alliansetilknytning danner rammene for det norske forsvarskonseptet. Forsvarskonseptet definerer hvordan Forsvaret skal innrettes for på best mulig måte å kunne løse de oppgaver det er tildelt, for å bidra til å realisere de overordnede sikkerhets- og forsvarspolitiske mål. Forsvaret skal utvikles som et moderne, fleksibelt og alliansetilpasset virkemiddel. Det tilstrebes en …

forsvarskonsept Les mer »

Forsvarsmateriell har ansvar for investering og forvaltning av all materiell i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell har fem leveranseavdelinger: Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-kapasiteter, Felleskapasiteter og Luftkapasiteter. Om lag 1300 sivile og militære er ansatt hos Forsvarsmateriell. se forsvaret
forsvarspolitiske mål Forsvarets bidrag for å oppnå de overordnede sikkerhetspolitiske målene vil være avhengig av Forsvarets evne til å ivareta de forsvarspolitiske målene. Forsvaret må være i stand til å: alene og sammen med allierte sikre norsk suverenitet, norske rettigheter og interesser, samt bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press. sammen med allierte, gjennom …

forsvarspolitiske mål Les mer »

Forsvarssjefen er ansvarlig for at det militære forsvaret av landet er planlagt og forberedt i samarbeid med allierte myndigheter. Forsvarssjefen har ansvar for den operative/utøvende styringen av Forsvaret og den løpende virksomheten. Han skal lede og koordinere hele Forsvarets arbeid, og skal utarbeide forslag til budsjett innenfor sitt ansvarsområde. Han skal dessuten føre kontroll med …

Forsvarssjefen Les mer »

Forsvarsstaben (FST) har på Forsvarssjefens vegne ansvaret for å gjennomføre oppdrag, påse at beslutninger følges opp og ivareta det daglige arbeidsgiveransvaret for personellet i Forsvarets militære organisasjon (FMO). Dette innebærer ansvaret for at det planverk og det budsjett som er fastlagt og formidlet fra departementet blir implementert. Sjefene for driftsenhetene er en del av Forsvarsstaben …

Forsvarsstaben Les mer »

Forvaltning Betyr styring eller administrasjon. Den virksomhet som utøves av organer for stat, fylker og kommuner som ikke er lovgivning eller rettspleie. Kan også omtales som byråkrati.