Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT) er Forsvarets fagmyndighet og forvalter av kart og geografisk informasjon. FMGTs oppgave er å skaffe til veie tidsriktig geografisk informasjon til støtte for forsvaret av Norge og til norske avdelinger i internasjonal tjeneste. FMGT er en selvstendig administrert avdeling, direkte underlagt forsvarssjefen, men rapporterer til sjefen for Etterretningstjenesten. se forsvaret
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har ansvaret for å beskytte norske interesser gjennom planlegging, øvelse og ledelse av norske militære operasjoner i inn- og utland. Avdelingen er bemannet døgnet rundt, og har kommando og kontroll over militære aktiviteter i inn- og utland. Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter er den fremste rådgiveren til forsvarssjefen innen operative spørsmål. …

Forsvarets operative hovedkvarter Les mer »

Forsvarets sanitet (FSAN) Forsvarets sanitet videreutvikler sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret innenfor områdene militærmedisin, organisasjon, materiell, personell og prosedyrer. Saniteten driver også forskning på flere områder, blant annet traumatologi, flymedisin, navalmedisin (militær sjøfartsmedisin) og katastrofepsykiatri. Saniteten skal sikre eller gjenopprette helsemessige forhold, slik at stridsevnen ivaretas, og er Forsvarssjefens rådgiver i sanitets- og veterinærspørsmål i …

Forsvarets sanitet Les mer »

Forsvarets Seniorforbund (FSF) har cirka 6.400 medlemmer. Stiftet i 1983. Er en sammenslutning av Forsvarets senioravdelinger (39 stk), og har som formål å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. Utgir bladet Medlemskontakt tre til fire ganger i året. Webadresse: www.forsvaretsseniorforbund.no se forsvaret
Forsvarets skolesenter Se Forsvarets Høgskole
Forsvarets spesialkommando (FSK) rekrutterer, selekterer og utdanner fallskjerm – og spesialjegere, samt produserer offiserer til Forsvaret. Er en fleksibel og operativ spesialstyrke med høy reaksjonsevne, som er på nasjonal og internasjonal beredskap for spesialoperasjoner og kontraterror-operasjoner. Lokalisert i Rena leir i Østerdalen. se forsvaret
Forsvarets stabsskole (FSTS) avdeling på Forsvarets høgskole som kvalifiserer for tjeneste i ledende stillinger i Forsvaret. Offiserer som søker opptak ved stabsskolen har bred tjenesteerfaring. Tidligere har de gjennomført befalsskole og krigsskole, samt fagutdanning i egen forsvarsgren. Stabsskolen tar også opp noen utvalgte sivile samt utvekslingsoffiserer fra andre land. Fagavdelingene ved Stabsskolen har spisskompetanse innen …

Forsvarets stabsskole Les mer »

Forsvarsattaché en yrkesoffiser som er knyttet til en ambassade eller internasjonal organisasjon og er del av et lands diplomatiske misjon i et annet land. Forsvarsattachéen har til oppgave dels å skape kontakt mellom eget lands og det utenlandske forsvar, dels å innhente opplysninger til bruk for eget forsvar. Ved store diplomatiske misjoner kan forsvarsattachéen ha …

Forsvarsattaché Les mer »

Forsvarsbygg (FB) forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Er ikke en del av Forsvarets militære organisasjon. Primæroppgavene er planlegging, utbygging, forvaltning, utleie og salg for Forsvaret. Forsvarsbygg forvalter flere millioner kvadratmeter bygningsareal. I tillegg forvaltes et grunnareal på 1,362 millioner dekar. Virksomheten har Forsvaret som største og viktigste kunde, men tilbyr også rådgivningstjenester til andre offentlige aktører. Webadresse: …

Forsvarsbygg Les mer »

Forsvarsdepartementet (FD) Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet. I 1814 ble det første Departementet for Krigsadministrasjon opprettet, under ledelse av en general. Da parlamentarismen …

Forsvarsdepartementet Les mer »