Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
forfatningsdomstol domstol som tolker Grunnloven. Med andre ord vurderer den hvorvidt vedtatte lover er i strid med Grunnloven. I Norge er Høyesterett også forfatningsdomstol, mens man i en del andre land har en selvstendig forfatningsdomstol adskilt fra Høyesterett. Se forfatning; grunnlov; Høyesterett; konstitusjonalisme
Forsvaret den militære delen av Norges statsmakt. Forsvaret er organisert som en virksomhet, som innenfor statsforvaltningen omtales som en etat. Pr. mars 2020 er admiral Haakon Bruun-Hansen forsvarssjef, mens forsvarsminister er Frank Bakke-Jensen (H). Forsvarets øverste kommanderende er ifølge grunnloven Kongen. I følge tall fra 2016 er 16.048 personer ansatt i Forsvaret. Forsvaret skal bidra …

Forsvaret Les mer »

Forsvarets etterretningstjeneste Se forsvaret; Etterretningstjenesten
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tverrfaglig institutt som driver forskning og utvikling (FoU) som dekker Forsvarets behov, og gir råd til Forsvarets politiske og fagmilitære ledelse i faglige spørsmål innen instituttets arbeidsområde. FFI skal informere Forsvarets politiske og fagmilitære ledelse om utviklingen innen vitenskapelige og militærtekniske forhold som kan påvirke forutsetningene for sikkerhetspolitikken, forsvarspolitikken og forsvarsplanleggingen. FFIs …

Forsvarets forskningsinstitutt Les mer »

Forsvarets høgskole (FHS) en fellesinstitusjon i Forsvaret, direkte underlagt forsvarssjefen. Består av avdelingene Forsvarets stabsskole (FSTS), Institutt for forsvarsstudier (IFS), Sjefskurs, Krigsskolen (KS), Luftkrigsskolen (LKSK), Sjøkrigsskolen (SKSK) og Forsvarets ingeniørhøgskole (FIH). I tillegg kommer ordinære stabsfunksjoner og ledelse. Har som hovedoppgave å drive utdanning, forskning og utvikling, og formidling innenfor militær kjernekompetanse. Utdanningstilbudet ved skolen …

Forsvarets høgskole Les mer »

Forsvarets høgskoleforening etablert våren 1969. Forsvarets høgskoleforening er en alumniforening for tidligere deltagere på Forsvarets høgskole, ved Sjefskurs, Hovedkurs, Totalforsvarskurs og Informasjonskurs eller ved tilsvarende utdanningsinstitusjoner i utlandet, som for eksempel NATO Defence College. Forsvarets høgskoleforening har cirka 1.300 medlemmer. Foreningen arrangerer møter, seminarer og studieturer for medlemmene. Webadresse: www.forsvaretshogskoleforening.no se forsvaret
Forsvarets kompetansesenter for kommando-, kontroll- og ­informasjonssystemer (FK KKIS) ble opprettet den 1. august 2005, men siden underlagt Forsvarets informasjonsinfrastruktur og deretter Cyberforsvaret. FK KKIS arbeidet med å samordne og utvikle mulighetene for kommunikasjon og datautveksling, både på tvers av forsvarsgrenene og opp mot allierte styrker i utlandet. Se Cyberforsvaret; forsvaret
Forsvarets kompetansesenter for logistikk (FKL) fellesavdeling i det norske Forsvaret. Utdanner spesialister på logistikk og transport, militærpoliti, hundetjeneste og eksplosivrydding. Avdelingen ble opprettet den 22. oktober 2004 og har sin hovedadministrasjon på Jørstadmoen ved Lillehammer. FKL omfatter følgende avdelinger: Forsvarets hundeskole (FHSK) Forsvarets ABC-skole (FABCS) Forsvarets kompetansesenter for transport (FKT) Forsvarets ammunisjons- og EOD-skole (eksplosivrydding) (FAES) …

Forsvarets kompetansesenter for logistikk Les mer »

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en av de største driftsenhetene i Forsvaret. FLOs ansvarsområde omfatter blant annet ingeniørtjenester, anskaffelse, investering, forsyning, informasjons- og kommunikasjonstjenester (IKT), vedlikehold, reparasjoner og lagring av materiell. FLO leverer logistikktjenester til Forsvaret i krise og krig og har ansvar for drift av sambands- og IT-systemer. Organisasjonen skal understøtte styrkeprodusentene Hær, Sjø, Luft …

Forsvarets logistikkorganisasjon Les mer »

Forsvarets mediesenter (FMS) ble opprettet 1. oktober 2001 som et resultat av en sammenslåing av produksjonselementene i Forsvarets overkommando/Presse- og informasjonsavdelingen og Forsvarets rekrutterings- og mediesenter (FRM). Senteret ivaretar det overordnede ansvaret for Forsvarets håndtering av media og medier. Avdelingen er lokalisert på Akershus festning og opererer som driftsenhet underlagt Forsvarsstaben. se forsvaret