Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
FN (eng. United Nations, UN) De forente nasjoner, traktaten ble undertegnet den 26. juni 1945 og trådte i kraft den 24. oktober 1945 (FN-dagen) i San Francisco. FN skal fremme internasjonal fred og sikkerhet i verden. Målet er at medlemslandene gjennom samarbeid skal løse og hindre politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle og humanitære problemer. Organisasjonen er …

FN Les mer »

FN-kvarter FNs hovedkvarter ligger i New York, men betraktes som internasjonalt område. Her finnes setet for Generalforsamlingen (FNs hovedforsamling), Sikkerhetsrådet og Generalsekretæren med stab (Sekretariatet). Andre større FN-kvarter ligger i: Genève: UNCHR (FNs høykommissær for flyktninger), WHO (Verdens Helseorganisasjon), WTO (Verdens Handelsorganisasjon), ILO (Den internasjonale arbeiderorganisasjon), UNCTAD (FN-konferanse for handel og utvikling). Nairobi: FNs miljøprogram, …

FN-kvarter Les mer »

FN-sambandet (United Nations Association of Norway, Norsk Samband for De Forente Nasjoner) etablert i 1946. Driver opplysningsvirksomhet om FN og FN-spørsmål gjennom konferanser, kurs, undervisning på skoler, materiellproduksjon og audiovisuelle produkter. Organisasjonen har eget bibliotek og fem regionale hovedavdelinger. Tilsluttet internasjonal hovedsammenslutning av lignende institusjoner. Har ingen formell tilknytning til FN. Både organisasjoner og enkeltpersoner …

FN-sambandet Les mer »

FNs flyktningkonvensjon Vedtatt den 28. juli 1951 og trådte i kraft den 22. april 1954. Ble utarbeidet av FN i kjølvannet av andre verdenskrig, da det ikke fantes et godt system for å ivareta menneskerettighetene til flyktninger. Målet med flyktningkonvensjonen var å definere flyktningers rettigheter, og at landene skulle forplikte seg til å følge dem. …

FNs flyktningkonvensjon Les mer »

FNs generalforsamling (United Nations General Assembly, fork. UNGA eller GA) FNs hovedorgan, også kalt hovedforsamlingen, hvor alle 193 medlemsland deltar. Generalforsamlingen holder møte årlig. I tillegg kan det innkalles til ekstraordinær sesjon. Generalforsamlingen er FNs høyeste myndighet. Forsamlingen skal ta initiativ til gjenopprettelse av fred og sikkerhet. Dersom de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet ikke klarer …

FNs generalforsamling Les mer »

FNs generalsekretær (Secretary-General of the United Nations, fork. UNSG eller SG) leder sekretariatet i hovedkvarteret i New York, og har den høyeste administrative funksjon i organisasjonen. Viktigste oppgave er å lede FNs sekretariat. Generalsekretæren kan ikke fatte noen bindende vedtak for organisasjonen, men hans anbefalinger har vanligvis stor politisk betydning. Generalsekretæren velges av generalforsamlingen på …

FNs generalsekretær Les mer »

FNs havrettskonvensjon vedtatt 30. april 1982. 130 signaturstater inkludert Norge. Gjeldende fra 16. november 1994 etter ratifikasjon. Rettsinstanser er Den internasjonale havrettsdomstol i Hamburg, delvis FNs hoveddomstol i Haag og Den internasjonale havbunnsmyndighet på Jamaica. Havrettskonvensjonen innebar ny folkerett og befestning av kyststaters sedvane. Det mest omfattende multilaterale avtaleverk i FN-regi og medførte en revolusjon …

FNs havrettskonvensjon Les mer »

FNs høykommissær for flyktninger (United Nations High Commissioner for Refugees, fork. UNHCR) etablert 1. januar 1951. Hovedkvarter i Genève. UNHCR skal sikre flyktningers rettslige stilling og arbeide for at de får vende tilbake til hjemlandet, eller blir integrert i et nytt samfunn. Jobber for å sikre minimumsrettigheter slik som tilgang til domstoler, retten til å …

FNs høykommissær for flyktninger Les mer »

FNs høykommissær for menneskerettigheter (Office of the UN High Commissioner for Human Rights, fork. OHCHR) etablert 1993 etter anbefaling av verdenskonferansen om menneskerettigheter i 1993 i Wien. Er en direkte avdeling under FN og følger Sikkerhetsrådets direktiver. Viktigste oppgaver er å overvåke menneskerettighetenes stilling i medlemslandene og forhindre krenkelser av menneskerettighetene. Høykommissæren er ansvarlig for …

FNs høykommissær for menneskerettigheter Les mer »

FNs internasjonale domstol (International Court of Justice, fork. ICJ) etablert 26. juni 1945 (i funksjon fra 24. oktober 1945). FNs øverste juridiske domstol med hovedsete i Haag, Nederland. Alle medlemsland kan meldes inn for domstolen, men domstolens kompetanse i den enkelte sak avhenger alltid av aksept av domstolen fra partene. Søksmålet kan leveres av en …

FNs internasjonale domstol Les mer »