Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
EU (eng. European Union) Den europeiske union er en regional organisasjon med grad av overnasjonalitet på forskjellige områder, særlig økonomi og handel. Bygger på traktat undertegnet den 7. februar 1992 i Maastricht, og trådt i kraft den 1. november 1993. Hovedsete i Brussel (Europa-kommisjonen og Rådet) og Strasbourg (Europa-parlamentet). EU er en videreutvikling av Det europeiske felleskap …

EU Les mer »

EU-Battle Groups (EUBG) opprettet i 2004. Grupper på cirka 1.500 personell, med en reaksjonstid på ti dager og med kapasitet til å være i operasjonen i tretti dager, med mulig forlengelse til 120 dager. I dag er atten slike innsatsgrupper opprettet, hvorav to til enhver tid står i beredskap. EUBG er tenkt nyttet til krisehåndteringsoppdrag, …

EU-Battle Groups Les mer »

EU-domstolen behandler juridiske spørsmål i forbindelse med EU-traktatene og sikrer at fellesskapsretten fortolkes på samme måte i samtlige medlemsland. Dommene er rettskraftige i medlemslandene. EFTA-landene har en egen domstol, men denne er på et lavere nivå enn EU-domstolen, som kan overprøve tvister mellom EFTA- og EU-land i eksempelvis handelstvister. Se domstoler, internasjonale; europeiske frihandelsforbund, Det; …

EU-domstolen Les mer »

EU-domstolen behandler juridiske spørsmål i forbindelse med traktatene og sikrer at fellesskapsretten fortolkes på samme måte i samtlige medlemsland. Dommene er rettskraftige i medlemslandene. EFTA-landene har en egen domstol, men denne er på et lavere nivå enn EU-domstolen som kan overprøve tvister mellom EFTA- og EU-land i for eksempel handelstvister. Se domstoler, internasjonale; europeiske frihandelsforbund, …

EU-domstolen Les mer »

EUFOR Althea (eng. European Union Force Althea) er en internasjonal EU-ledet militæroperasjon i Bosnia-Hercegovina. EUFOR Althea erstattet den NATO-ledede SFOR-styrken den 2. desember 2004 da ansvaret for de internasjonale styrkene i Bosnia-Hercegovina ble overført fra NATO til EU. Formålet til operasjonen er sørge stabilitet i Bosnia-Hercegovina samt påse at Dayton-avtalen blir overholdt. EUFOR Althea er …

EUFOR Althea Les mer »

Eurasiske økonomiske union, Den Russisk prosjekt for en økonomisk union av tidligere sovjetiske stater. Unionen skal bygges på en eksisterende handels- og tollunion mellom Russland, Hviterussland og Kasakhstan. Avtalen om etablering av unionen ble undertegnet i 2014. Medlemsland omfatter Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan og Armenia. Avtalen legger opp til tettere økonomisk integrasjon, fellesmarked og fri …

Eurasiske økonomiske union, Den Les mer »

Euro-atlantiske partnerskapsråd, Det (eng. Euro-Atlantic Partnership Council, fork. EAPC) opprettet 1997, består av 50 medlemmer; 29 NATO-land og 21 ikke-NATO medlemmer. Rådet er et politisk samarbeidsforum for konsultasjon og praktisk samarbeid om sikkerhets- og forsvarsrelaterte spørsmål. EAPC er et hovedforum for drøftinger mellom alliansen og hvert enkelt medlemsland. Rådet møtes to ganger årlig, både på utenriksminister- …

Euro-atlantiske partnerskapsråd, Det Les mer »

Europarådet (ER) etablert den 5. mai 1949 (i funksjon fra den 3. august 1949). Hovedkvarter: Strasbourg i Frankrike. Generalsekretær: Marija Pejcinovic Buric (fra juni 2019). Europeisk organ som arbeider for å fremme demokrati, menneskerettigheter og europeisk integrasjon gjennom samarbeid i juridiske, kulturelle og sosiale spørsmål. Består av ministerrådet (utenriksministrene) og den parlamentariske forsamling (324 representanter + 324 …

Europarådet Les mer »

Europautvalget Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål, tidligere kalt EØS-utvalget. Fra Stortingets side består Europautvalget av representantene i utenriks- og forsvarskomiteen og medlemmer av Stortingets EFTA/EØS-delegasjon. Fra regjeringens side deltar utenriksministeren, eventuelt andre ministere ved behov. Lederen av utenriks- og forsvarskomiteen leder Europautvalget. Regjeringen er ikke forpliktet til å følge utvalgets råd. …

Europautvalget Les mer »

europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling, Den (eng. European Bank for Reconstruction and Development, fork. EBRD), etablert den 15. april 1991. Skal bidra til økonomisk overgang fra sentralstyrt økonomi til markedsøkonomi ved å konvertere og innvilge 60 prosent av statsgjelden til private virksomheter. Bidrar for tiden til å fremme økonomisk og demokratisk utvikling i de tidligere …

europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling, Den Les mer »