Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ETA (Euskadi Ta Askatasuna, betydn. Baskerland og Frihet) separatistgruppe i Frankrike og Spania. Også kjent som: Basque Fatherland and Liberty, Basque Homeland and Freedom. Organisasjon: Sterkt hierarkisk system med en komité av ledende personer på toppen. Under dette er ETA organisert i tre avdelinger: logistikk, politikk og militære. Har i tillegg en styrende komité som …

ETA Les mer »

etnisitet (gresk ethnos; folk) betegnelse som brukes om folkegrupper som identifiserer seg med hverandre ut fra spesielle særtrekk eller kulturelle, historiske og andre kriterier. Etnisk henspeiler på tilhørigheten til en bestemt etnisitet.
etnisk rensing planlagt og overlagt fjerning av personer fra en bestemt etnisk gruppe, fra et bestemt territorium, ved maktbruk eller trusler for å gjøre området etnisk homogent. Etnisk rensning er det samme som tvungen deportasjon, og er ikke synonymt med folkemord. Se etnisitet; folkemord
etniske gruppe en gruppe mennesker som innenfor en større sosial enhet betrakter seg som en gruppe i forholdet til andre, og oppfattes slik av omverden. Bygger som regel på opprinnelse og kulturell bakgrunn. Se etnisitet
etnosentrisme holdning som karakteriseres ved, eller baserer seg på, at ens egen gruppe er overlegen andre grupper. Se etnisitet; etniske grupper
Etterretningsbataljonen avdeling i Brigade Nord med base på Setermoen, Indre Troms. Vervet, profesjonell avdeling med cirka 200 ansatte. Leverer beslutningsstøtte i felt under krise og krig og sørger for en god situasjonsforståelse. Se Brigade Nord; forsvaret; Hæren; ISTAR
etterretningstjeneste organ som driver etterretning, samler inn, behandler og vurderer data og informasjon om andre land, organisasjoner og personer eller aktuelle operasjonsområder. Virksomheten kan være både sivilt og militært organisert. Etterretning blir ofte delt inn i fem hoveddisipliner: HUMINT (human intelligence), GEOINT (geospatial intelligence), MASINT (measurement and signature intelligence), OSINT (open source intelligence) og SIGINT …

etterretningstjeneste Les mer »

Etterretningstjenesten (E-tjenesten) har det koordinerende og rådgivende ansvaret for all etterretningsvirksomhet i Forsvaret. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Hensikten med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som gjelder utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk samt …

Etterretningstjenesten Les mer »

ettpartistat en stat hvor ett parti har makten og alle de politiske lederne tilhører dette partiet. Ettpartistaten må ikke forveksles med stater der ett parti har en dominant posisjon, såfremt manglende opposisjon skyldes ineffektivitet og ikke innblanding fra makthaverne eller et partiløst demokrati. Se aristokrati; diktatur; totalitær stat