Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
EAPC Se euro-atlantiske partnerskapsråd, Det
EBRD Se europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling, Den
ECOSOC Se FNs økonomiske og sosiale råd
EF Det europeiske fellesskap, samlebetegnelse for Det europeiske kull- og stålfellesskapet, Det europeiske økonomiske felleskap og EURATOM. Forløperen til Den europeiske union (EU). Se EU
EFTA Se europeiske frihandelsforbund, Det
EFTA-domstolen domstolen har myndighetsområde i de EFTA-land som har undertegnet EØS-avtalen, det vil si Island, Liechtenstein og Norge. Behandler overtredelser som Overvåkningsorganet (ESA) har rapportert om de enkelte EFTA-land når det gjelder implementeringen, gjennomføringen og fortolkningen av EFTA-regelverket, forhandler i uoverensstemmelser mellom to eller flere EFTA-land, fører appeller når det gjelder Overvåkningsorganets beslutninger og fungerer …

EFTA-domstolen Les mer »

EKSF (eng. ECSC) Det europeiske kull- og stålfellesskapet. Opprettet med Paris-traktaten i 1951 mellom Vest-Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia, Nederland og Luxemburg. Forløperen til dagens EU. Se EF; EU
eksklave område som ikke grenser til det landet den tilhører, men er helt omgitt av en eller flere fremmede staters territorium. For eksempel er Kaliningrad er en russisk eksklave. Se enklave
ekstremisme uttrykk som beskriver ytterliggående holdninger i forhold til majoriteten i samfunnet. Ekstremisme er en systematisk gjennomtenkt posisjon, teori eller ideologi hvor ekstreme standpunkter er vesentlige. Det er tre hovedretninger av politisk ekstremisme: religiøs, venstre- og høyreekstremisme. Ekstremister krever i mange tilfeller radikale endringer av samfunnet, enten i reaksjonær eller revolusjonær forstand. De er derfor …

ekstremisme Les mer »

embargo begrensning eller stans i flyt av varer eller tjenester i offentlighetens interesse, som foretas enten som folkerettslig tvangsmiddel, eller som innledning til eller umiddelbar følge av en krig med vedkommende land. Brukes imidlertid ofte i betydningen av å inkludere stans i enhver import eller eksport av en bestemt handelsvare, eksempelvis våpenembargoen mot det tidligere …

embargo Les mer »