Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Dayton-avtalen (eng. Dayton Accords) fredsavtale etter borgerkrigen i tidligere Jugoslavia som ble forhandlet frem i Dayton, Ohio i USA. Avtalen ble signert desember 1995 i Paris og gjorde offisielt slutt på Bosnia-krigen. Dayton-avtalen la rammene for separasjon og demilitarisering av de stridende partene, og for veien videre til en fremtidig, fungerende føderasjon, som hvilte på …

Dayton-avtalen Les mer »

de facto slik det forholder seg rent faktisk. For eksempel kan det rettslig være slik at regjeringen står fritt til å etterleve et vedtak i parlamentet, men rent faktisk kan den likevel føle seg bundet til å følge et slikt vedtak. Motsatt: de jure. Se anerkjennelse; de jure Please follow and like us:
de jure slik det er etter rettslige regler. Motsatt: de facto. Se anerkjennelse; de jure Please follow and like us:
dekret bestemmelse eller beslutning, særlig om vedtak som blir gjort av et forvaltningsorgan. Se lov Please follow and like us:
delegasjon utvalg eller sendelag av personer som opptrer og handler på vegne av en sammenslutning, interessegruppe, institusjon eller en stat. Kan også bety overdragelse av myndighet fra ett myndighetsorgan til et annet. Se diplomat, diplomati Please follow and like us:
Delelinjeavtalen underskrevet i Murmansk den 15. september 2010. Avtalen er en overenskomst om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet mellom Norge og Russland. Se Barentshavet; appendiks XIII – Norsk jurisdiksjon i havområdene Please follow and like us:
demarkasjonslinje avgrensingslinje som ved avslutning av en våpenstillstand fastsettes som foreløpig provisorisk grenselinje for hver av de stridende parter på begge sider av en nøytral sone, og som man er enig om ikke å overskride. Please follow and like us:
demilitarisere fjerne militære tropper og anlegg fra et område, region eller land. Please follow and like us:
Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) sekulær politisk og militant organisasjon med medlemskap i PLO. Også kjent som: Popular Democratic Front for the Liberation of Palestine og Al-Jabha al-Dimuqratiya Li-Tahrir Filastin. Organisasjon: Ledes per 2019 av Nayef Hawatmeh. Organisasjonen styres av en sentralkomité bestående av 81 medlemmer og 21 varamedlemmer. Stiftet: 1969. Lokalisering: …

Democratic Front for the Liberation of Palestine Les mer »

demokrati av gresk demos (folk) og kratos (styre). Styreform der flertallet har avgjørende innflytelse, men der også mindretallets interesser blir tatt hensyn til. Kjennetegnes også ofte ved at borgerne har visse grunnleggende rettigheter i form av ytringsfrihet, eiendomsrett, politisk frihet og likestilling. Den opprinnelige form for demokrati var direkte demokrati der beslutninger ble tatt direkte …

demokrati Les mer »