Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Atlanterhavskomité, Den norske (DNAK) etablert i 1955. Arbeider med å informere om, skape debatt rundt og øke forståelsen av norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på det nordatlantiske samarbeidet. DNAK gjennomfører lunsjseminarer, regionale kurs i sikkerhetspolitikk, studieturer og enkelte større konferanser. Webadresse: www.atlanterhavskomiteen.no Please follow and like us:
Atlanterhavspakten Den nord-atlantiske traktat, undertegnet den 4. april 1949 i Washington. Er grunnlaget for forsvarssamarbeidet i NATO. Trådte i kraft den 24. august 1949. Se alliert; artikkel 5; kollektiv forsvar; NATO; appendiks IX – Atlanterhavspakten Please follow and like us:
atlantisk orientering henviser først og fremst til det sikkerhetspolitiske skjebnefellesskap som oppsto mellom de vesteuropeiske land og USA, som følge av den politiske og militære trusselen fra Sovjetunionen etter andre verdenskrig. Se NATO Please follow and like us:
atomavfall avfall som inneholder radioaktive, kjemiske elementer. Kan komme fra produksjon av kjernekraft, medisinsk og annen industri, samt oppstå ved destruksjon/gjenvinning av kjernefysiske våpen, sykehusartikler eller andre materialer. Deles i fire typer: lavnivåavfall (ofte fra industri eller sykehus), mellomnivåavfall (som i enkelte tilfeller krever innkapsling), høynivåavfall (produsert av kjernefysiske reaktorer) og transuranisk avfall (som har …

atomavfall Les mer »

atomfartøyer skip og ubåter som drives av kjernekraft. Først ute var den amerikanske ubåten Nautilus i 1954. En stor del av den amerikanske og russiske tyngre militære flåten er atomdrevet. Se kjernefysiske våpen; kjernevåpenmaktene Please follow and like us:
atommakt en stat som besitter atomvåpen. Det antas å være ni atommakter i verden per 2017; USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea. Se kjernevåpenmaktene; NPT-avtalen Please follow and like us:
atomnedrustning begrep som beskriver å sette grenser for utvikling, produksjon og utplassering av atomvåpen. Se kjernefysiske våpen; kjernevåpenmaktene; NPT-avtalen Please follow and like us:
atomvåpen Se kjernefysiske våpen Please follow and like us:
attaché offisiell representant fra en fremmed makt. Tilknyttet diplomatiet i en spesiell egenskap, for eksempel militærattaché. Please follow and like us: