Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
asyl fristed for personer som frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe. Asyl innebærer blant annet beskyttelse mot å bli sendt tilbake til områder der asylanten kan frykte forfølgelse. Reguleres blant annet gjennom FNs flyktningkonvensjon. Begrepet politisk asyl har imidlertid lang tradisjon i Europa, gjerne …

asyl Les mer »

asylrett hjemmel i folkeretten som gir en stat rett, men ingen plikt, til å gi borgere av en annen nasjonalitet fristed på grunn av politisk, religiøs eller rasemessig forfølgelse. Kan beskrives som den beskyttelse mot utlevering som en stat er berettiget til å gi andre staters befolkning, for en handling som er begått i hjemlandet. …

asylrett Les mer »